Panawagan sa mga papel para sa HASAAN: Journal ng UST Departamento ng Filipino


hasaan.jpg

Tumatanggap ang Departamento ng Filipino ng Unibersidad ng Santo Tomas  ng mga papel para ilathala sa HASAAN: Journal ng Wikang Filipino

Ang Hasaan ay isang taunang interdisiplinaryong refereed journal sa Filipino ng Departamento ng Filipino ng Unibersidad ng Santo Tomas. Itatampok dito ang mga artikulong tumatalakay sa mga napapanahong usapin at konsepto sa Filipino bilang larangan ng kaalaman mula sa ambag ng mga mananaliksik at iskolar sa bansa.  

  1. Tampok sa Hasaan ang mga artikulo ukol sa anumang paksa na may kinalaman sa mga napapanahong usapin sa kulturang Filipino lalo na sa usapin ng teolohiya, edukasyon, panitikan, agham-panlipunan, ekonomiya, pilosopiya, sining, mass midya, agham, arkitektura, politika, wika at iba pa. 
  2. Ang mungkahing papel ay maaaring bahagi ng gradwadong tesis, disertasyon o presentasyon sa isang kumperensiya o anumang pananaliksik na hindi pa nalalathala sa anumang anyo. Kailangang sagutan ng awtor ang pormularyo na nagpapahayag na ang ambag na artikulo ay hindi pa nailalathala sa anumang publikasyon .

3.      4000-6250 salita (18-25 pahina) ang haba ng bawat papel. May lakip itong 200-250 salitang abstrak na may limang susing salita, kapwa sa wikang Filipino at Ingles. Kailangang naka-encode o kompiyuterisado, doble-espasyo, at gumagamit ng font na Times New Roman na may laking 12-puntos at nakaaayon sa format na Microsoft Word 97-2003.

4.      Maaaring lakipan ng biswal na materyal (may kulay o black and white) gaya ng mga orihinal na larawan, ilustrasyon, graph, matrix, mapa, at iba pa. Kailangang may markang bilang sa likod at angkop na caption sa hiwalay na papel ang mga biswal na materyal. Ibabalik ang anumang biswal na materyal na itinagubiling ibalik ng awtor.

5.      Tungkulin ng awtor na kumuha ng permiso para sa anumang materyal na may karapatang-ari.

6.      Para sa dokumentasyon, estilong parentetikal-sanggunian ayon sa format ng MLA Seventh Edition ang anyong gagamitin.

7.      Sa hiwalay na dokumento, isulat ang humigit-kumulang sa limang linyang bionote, na maglalaman ng kasalukuyang posisyon ng awtor, larangan ng espesyalisasyon, katatapos na pananaliksik o kalalabas na publikasyon, at iba pang kaugnay na impormasyon.

Huling Araw ng Pagsusumite ng Papel: Abril 30, 2013

Ipadala ang mga artikulo sa:

Lupon ng Editor

Hasaan: Journal ng Wikang Filipino

Departamento ng Filipino

Unibersidad ng Santo Tomas

Email: usthasaanjournal@gmail.com

Para sa karagdagang impormasyon, mag-email sa usthasaanjournal@gmail.com o makipag-ugnayan sa 09228026149.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *