Panawagan para sa kontribusyon sa Doble Karit


doblekarit.jpg

Inihahandog ng Kilometer 64 Writers’ Collective at CEGP Southern Tagalog ang DOBLE KARIT: Sampung Taon ng Pagsingil ng Hustisya Para Kay Eden Marcellana at Eddie Gumanoy

Hinihikayat ang lahat na magbigay ng kanilang kontribusyong tula at likhang sining para sa bubuuing folio na may kaparehong pamagat. Ang deadline para sa pagpapasa ay sa Abril 6. Gagamitin ang folio para sa mga ilulunsad na cultural night kaalinsabay sa paggunita makalipas ang 10 taon mula nang pinaslang sila Ka Eden at Ka Eddie noong Abril 22, 2003.

Ipadala ang mga kontribusyon sa kilometer64@gmail.com o sa cegp.st@gmail.com.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *