Panawagan para sa kontribusyon sa antolohiya hinggil sa panalangin at buhay espiritwal


spirituallife.jpg

Paanyaya para sa pagpapasa sa isang antolohiya ng mga tula at sanaysay hinggil sa panalangin at espiritwalidadNakatakdang mamatnugot ang inyong lingkod, kasama si Bb. Rica Bolipata-Santos ng isang aklat antolohiya hinggil sa panalangin at buhay-espiritwal. Nais naming humingi ng mga tula (tatlo hanggang lima), at/o sanaysay (hanggang 10-15 pahina sa 8.5 x 11, doble espasyo) na tumatalakay, nagninilay, at kumikilatis, sa mayayamang aspektong kaugnay ng nasabing tema ng aklat.Bukas ang antolohiya sa mga akda sa Filipino, Ingles, at iba pang wikang pambansa, na kailangang lakipan ng salin sa Filipino o Ingles.


Hindi nakakahon sa Kristiyano/Katolikong pagbasa ang pagpaksa, at maaaring yumakap ang mga akda ng sari-saring impluwensiya mula sa iba pang espiritwal na tradisyon, maging sa mga katutubong paniniwala.

Mangyari lamang na ipadala ang inyong lahok sa louiejonasanchez@gmail.com, na may subject heading na “AKLAT ESPIRITWAL”.

Tatatanggap ng mga lahok hanggang Hunyo 1, 2013.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *