Ang Hasaan ay isang taunang interdisiplinaryong refereed journal sa Filipino ng Unibersidad ng Santo Tomas sa pangangasiwa ng Departamento ng Filipino. Tampok dito ang mga artikulong nakatuon sa Filipino bilang larangan ng kaalaman mula sa mga mananaliksik at iskolar sa bansa.  

  1. Maaaring maging bahagi ng journal ang mga pananaliksik ukol sa anumang paksa na may kinalaman sa mga napapanahong usapin at konsepto sa Filipino kaugnay ng iba pang disiplina/konsepto gaya ng  relihiyon, teolohiya, edukasyon, panitikan, agham-panlipunan, ekonomiya, pilosopiya, sining, mass media, agham, arkitektura, politika, wika, kultura, sikolohiya, globalisasyon, identidad, gender, pamamahala, teknolohiya, komunikasyon, ideolohiya, agham at teknolohiya.
  2. Ang papel ay nararapat na magtaglay ng sumusunod na katangian:
    1. napapanahon, interdisiplinaryo at makabuluhang paksang makapag-aambag sa diskursong Filipino na maaaring makapagpayaman sa mga kurso sa pananaliksik sa Filipino.
    2. may sapat na lawak at lalim ng pagtalakay sa paksa batay sa mga matitibay na ebidensya, angkop na metodo at masinop na pagkilala sa mga sanggunian.
    3. tuwiran at malinaw ang pagtalakay sa paksa ayon sa pamantayan ng mahusay na akademikong publikasyon.
  3. Ang mungkahing papel ay maaaring bahagi ng gradwadong tesis, disertasyon o presentasyon sa isang kumperensiya o anumang pananaliksik na hindi pa nalalathala sa anumang anyo.

4.     Ang haba ng papel ay hindi hihigit sa 6,500 salita. Kalakip nito ang 250-300 salitang abstrak at limang susing salita sa format na Times New Roman 12, doble-espasyo, Microsoft Word 97-2003.

5.     Ang dokumentasyon ay estilong parentetikal-sanggunian ayon sa format ng MLA Seventh Edition.

6.     Tungkulin ng awtor na kumuha ng permiso para sa anumang materyal na may karapatang-ari at isumite ito sa Editorial Board.

7.     Hulyo 30 ang deadline ng pagsusumite ng papel.  Para sa detalye at iba pang katanungan, makipag-ugnayan sa Lupon ng Editor sa usthasaanjournal@gmail.com.