Ang Gantala Press ay isang bagong palimbagang femenista na naglalayong tumugon sa kakulangan ng palimbagan ng at para sa kababaihan, tamilmil na paglulunsad ng akda ng mga babae, at makipot na plataporma para sa mga babaeng manunulat.

Nais ng Gantala na suhayan ang maka-babaeng tradisyon na sinimulan ng mga babaeng manunulat sa Filipinas sa paglilimbag ng antolohiya na ang pamagat ay siya ring ngalan ng palimbagan. “Danas” ang tema ng unang isyu ng antolohiya, na ang hangad ay unawain at suriin ang mga kasalukuyang akda at pag-aakda ng kababaihan sa bansa.

Hinihikayat ang sinumang babae, cis o trans, na magpasa ng kuwento, sanaysay, tula, dagli, 2D visual works at mga eksperimental o hybrid na akdang nasa Filipino o Ingles. Mariin ding hinihikayat ang pagpapasa ng mga akdang nasa wikang vernakular, kalakip ng salin nito sa Filipino o Ingles. Nasa ibaba ang ilang mga bagay na kailangang sundin sa pagpapasa ng akda:

1. I-attach ang mga akdang nasa .doc or .rtf format
2. Pangalanan ang dokumento ng APELYIDO_GENRE_TITLE
3. Sa katawan ng email, maglagay ng 3-5 pangungusap tungkol sa sarili — pangalan, saan nakatira at saan ipananganak, mga akdang inilathala na, at kung bakit nagpasa sa Gantala.

Maaaring ipadala ang mga akda para sa unang isyu sa gantalapress@gmail.com hanggang sa ika-30 ng Setyembre, 2015. Ang lahat ng magpapasa ay makatatanggap ng pabatid ukol sa pagkakabilang o hindi ng kanilang mga akda sa Oktubre 2015.