Mahalagang isulong ang malayang paglikha ng sining. Sa pamamagitan lamang ng malayang paglikha makikita ang kabuuan nito; walang pagbabawal, walang pagsisikil, hinahayaan ang manlilikha na paliparin ang kanyang haraya tungo sa malayang paglikha. Higit na makakamit ang ganitong mithiin at tunguhin ng sining kapag nasama-sama sa isang makabuluhang proyekto ng mga kultural na pagtatanghal at panawagang palayain ang alagad ng sining na pinapanatiling nakapiit sa iba’t ibang bilangguan. Dahil sa mga layuning ito, nabuo ang proyektong Lumikha, Lumaya: Filipino Arts Festival for Freedom. Bahagi ng tunguhin na ito ang pagkakaroon ng malayang usapan kasama ang mga alagad ng sining sa Pilipinas katulad ng mga manunulat, visual artists, artista sa entablado, mga musikero at mga manggagawang pangkultura.

Dahil dito, ang Philippine PEN Writers in Prison Committee, sa pakikipagtulungan ng PUP Creative Writing Center, Concerned Artists of the Philippines (CAP), Samahan ng mga Ex-Detinidong Politikal sa Pilipinas (SELDA), Manila Playback, Sinagbayan-National, KARAPATAN-National at Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman ay magsasagawa ng isang bukas na talakayan kasama ang mga Alagad ng Sining sa Oktubre 9, 2015 1:00pm-5:00pm sa Pulungang Claro M. Recto Hall, Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Inaasahang magiging lunsaran ang aktibidad na ito upang isulong ang mapagpalayang paglikha ng sining. Higit pa, magiging bahagi nito ang paglulunsad ng pambansang alyansa na Task Force Free the Artist, isang multi-sektoral na samahang sumusuporta sa agarang pagpapalaya sa mga alagad ng sining na kasalukuyang nakapiit sa iba’t ibang bilangguan sa Pilipinas.

Para sa impormasyon at iba pang mga detalye, maaaring mag-email sa taskforcefreetheartist@gmail.com o sa upswfdiliman@gmail.com o tumawag sa mga telepono bilang 981-8500 lokal 4583, o 4584 o 4585.