Tumatanggap ang BISIG, ang opisyal na journal ng Institute for Labor and Industrial Relations (ILIR), Center for Labor Research and Publications, ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas ng mga papel para mailathala sa darating na dalawang isyu nito ngayong 2016. 

Layunin ng ILIR na maipagpatuloy at lalo pang mapaigting ang mga nasimulang adhikain para sa manggagawa ng intelektuwal at makabayang edukador na si Dr. Nemesio Prudente, sa pamamagitan ng mga pananaliksik na dumadalumat sa mga penomenang may kaugnayan sa paggawa at ugnayang pang-industriya sa Pilipinas.

Ang BISIG ay refereed journal na nasa wikang Filipino na taunang inilalabas ng ILIR-PUP. Pangunahing itinatampok nito ang mga teoretikal o empirikal na pagsipat sa mga napapanahong isyu hinggil sa kalagayan ng manggagawang Pilipino. Karaniwang nakatuon ang mga paksa sa mga usapin tulad ng unyonismo, globalisasyon, industriyang polisiya, karapatan ng manggagawa at iba pang katulad na ang perspektiba’y maaaring nakasandig sa interdisiplinaryong lapit. Ang ipapasang artikulo ay dapat nakatuon sa temang itinakda ng mga editor. Para sa unang isyu ang paksa ay sumasaklaw sa “Ang Paggawa at Manggagawa sa Panahon ng Globalisasyon at Neoliberalismo” at para naman sa ikalawang isyu, “Migranteng Pilipino.” 

Ang isusumiteng artikulo o kritikal na sanaysay ay nararapat na orihinal at hindi pa nailalathala. Maaari itong bahagi ng tesis, disertasyon, mga tala, komentaryo o papel na natalakay sa isang kumperensiya. Nararapat na kompyuterisado (MS Word doc.), doble-espasyo, Arial ang font na 12 ang puntos, at 20-25 na pahina na may lakip na 200-250 salitang abstrak at susing salita na hindi lalagpas ng apat. Nasa estilong APA 6th edition ang dokumentasyong gagamitin. Kalakip ng isusumiteng artikulo ang hindi lalagpas sa limang pangungusap na bionote o tungkol sa awtor.

Maaaring isumite ang papel sa bisigilirpup@gmail.com hangggang sa Marso 31, 2016. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa numerong 3351787 local 304 o kaya ay magtungo sa tanggapan ng ILIR-PUP sa 4th floor South Wing, PUP Mabini Campus, Anonas St, Sta. Mesa, Manila.