Tunguhin nitong antolohiya ng mga kuwento at sanaysay na talakayin ang karanasan ng pagiging LGBT – lesbian, gay, bisexual at transgender sa konteksto hindi lamang ng pagiging Katoliko kundi maging ng iba’t ibang relihiyon sa Pilipinas. Mahigit sa 80% ng mga Pilipino ay Romano Katoliko at idagdag pa ang ibang Christian at non-Christian religion sa bansa na may malaking impluwensiya sa pagiging LGBT at pagsasabuhay ng pananampalataya. Gaano nga ba kabigat o kadali ang pakikipagtunggali ng isang indibidwal na unti-unting sumisibol ang pagiging LGBT habang lumalaki at nagkakaisip sa isang pamilyang sarado Katoliko o Muslim community o alin pa mang relihiyon sa Pilipinas? Paano pinagpupunyagian ang same-sex relation kung ang isa ay pari, madre, pastor o ministro? Paano tinitimon ang salungatan ng dogma/kautusan ng relihiyon at sexual orientation at gender identity (SOGI)? At anong panibagong hugis o anyo ng pananampalataya o espirituwalidad ang iniluluwal ng mga tunggalian at pagpupunyagi ng mga LGBT?

Layon ng antolohiyang Religious gays/gaze na tipunin ang samutsaring artikulasyon at talaban ng relihiyon, pananampalataya at LGBT orientation at identity mula sa iba’t bang sulok ng Pilipinas. Titipunin ng antolohiya ang mga naratibong pilit ikinukubli at itinatakwil dahil sa stigma ng pagiging LGBT upang mailathala at magbigay-daan sa higit na pag-unawa at pagtanggap. Inaanyayahan ang mga manunulat mula sa iba’t ibang relihiyon at rehiyon sa Pilipinas na magpadala ng kanilang mga orihinal at hindi pa nailalathalang akda – maikling kuwento man o sanaysay.

Narito ang ilang alituntunin:

1. Ang akda ay maaaring nakasulat sa anumang wikang rehiyunal sa Pilipinas o sa Ingles. Kung nakasulat ang orihinal sa wikang rehiyunal o Ingles, ilakip ang salin ng akda sa Filipino.

2. Maglakip ng hanggang 50-salitang bionote. Maaaring gumamit ng pen name ngunit kung matatanggap sa antolohiya ay kailangang ibigay sa editor ang tunay na pangalan ng may-akda (para sa mga kasunduan at iba pang paper work). Titiyakin ng editor ang condentiality ng awtor (kung hihilingin) para sa mga akdang may sensitibong paksa.

3. Ipadala ang manuskrito na nakaformat sa Word at PDF, Arial 12, double space, letter size bond paper na mayroong 1 inch margin sa lahat ng gilid.

4. Deadline ng pagpapadala ng akda ay sa ika-30 ng Abril 2016.

5. Ipadala ang akda sa [email protected]