Pambansang Kumperensiya sa Wika at Panitikang Sebwano, gaganapin sa 25-27 Abril 2016


67797_1147860478577521_228030323757687842_n.jpg

Itatampok ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at University of San Carlos (USC) ang wika at panitikang Sebwano sa 25-27 Abril 2016 sa University of San Carlos, Lungsod Cebu.

Layon ng kumperensiya na matalakay ang mga isyu at pagbabago na kinakaharap ng wika at panitikang Sebwano na mahalagang sandigan sa pagpapaunlad ng wika at panitikang Filipino. 

Magkakaroon ng sesyon sa sumusunod na paksa: 1) Kasaysayan ng Panitikang Sebwano; 2) Panitikang Sebwano at ang Pagbuo ng Panitikang Pambansa; 3) Ang Kontemporaneong Panitikang Sebwano; at 4) Ang Wikang Sebwano/sa Gitnang Bisayas sa Panahon ng K-12 at MTB-MLE.

Inaasahan ang pagdalo ng mga kinatawan mulang Rehiyon VII, mga manunulat, punong guro, tagapag-ugnay, guro sa elementarya, sekundarya, at tersiyarya. 

Para sa mga interesado, makipag-ugnayan kay Dr. Hope Sabanpan-Yu sa 0917-3233190 at ang.paglaum@yahoo.ca/imongpaglaum@gmail.com.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *