Unang Pambansang Kumperensya sa MAKABAYANG EDUKASYON (Agham Panlipunan, Siyensya & Teknolohiya, Filipino, Literatura, Kasaysayan, Politika, Kultura, Ekonomiks, Musika, Midya At Iba Pang Larangan)

Oktubre 14-16, 2016 
(Biyernes hanggang Linggo; opsyonal ang mga aktibidad sa Linggo)
Bulwagang Balagtas, PUP, Sta. Mesa, Maynila
8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon

IMBITADO lahat ng guro at propesor sa publiko at pribadong paaralan, mga manggagawa sa sektor ng edukasyon, mga student-teacher atbp.

LIBRE ANG REHISTRASYON ngunit kanya-kanyang bili/dala ng pagkain at kanya-kanya ring transportasyon at akomodasyon. Pagkakalooban ng sertipiko ang mga kalahok (walang bayad).

Para MAGPAREHISTRO, IPADALA ang pangalan & paaralan/organisasyon sa pamamagitan ng Facebook message o email: makabayangedukasyon@gmail.com

Handog ng Kagawaran ng Filipinolohiya ng Polytechnic University of the Philippines (PUP), Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino (TANGGOL WIKA), Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Kasaysayan (TANGGOL KASAYSAYAN), Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino (PSLLF), at Alliance of Concerned Teachers-Philippines (ACT-Philippines)

Tentatibong Listahan ng Mga Paksa 14-15 Oktubre (Biyernes at Sabado)
*Pag-unawa sa Kultura, Ekonomya, Politika at Lipunang Pilipino
*Makabayang Oryentasyon sa Pagtuturo ng Kasaysayan ng Pilipinas, Asya at Daigdig
*Agham at Teknolohiya Para sa Bayan
*Mapagpalayang Panitikan sa Edukasyon
*Mapagpalayang Literatura sa Edukasyon
*Progresibong Asignaturang Filipino sa Kolehiyo
*Makabayang Musika sa Edukasyon
*Nasyonalistang Dulog sa Pagtuturo ng Ekonomiks
*Mga Progresibong Lente ng Pagsipat sa Araling Pilipinas
*Progresibong Internasyonalismo sa Edukasyon
*Oryentasyon Hinggil sa Mga Paaralang Lumad
*Mapagpalayang Edukasyong Pangkasarian
*Mga Kontemporaryong Isyung Pang-edukasyon at Panlipunan: Mga Hamon at Progresibong Tugon

OPSYONAL: Ikatlong Araw (Oktubre 16: Linggo) 8:00 – 12:00 noon
Ispesyal na Screening ng Mga Progresibong Pelikulang Lokal at Internasyunal 12 noon – 5:00 ng hapon
Talakayan/Interaksyon sa Mga Kababayang Lumad

“Ngayo’y panahon nang dapat simulan ang pagsisiwalat ng mga mahal at dakilang aral na magwawasak sa masinsing tabing na bumubulag sa ating kaisipan.” – Andres Bonifacio

“Alalahanin natin na ang pinakamataas na adhikain ng tao ay pagpapalaya ng kanyang sarili sa tanikala ng takot, pagkabusabos at kahirapan.” – Sukarno