Panawagan para sa mga Papel at Pananaliksik


Daluyan: Journal ng Wikang Filipino

ESPESYAL NA REFEREED NA ISYUNG RIZAL

Tumatanggap ang Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Sentro ng Wikang Filipino ng mga papel at pananaliksik para ilathala sa Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, Espesyal na Refereed na Isyung Rizal, 2017. Isang interdisiplinaryong refereed journal ang  Daluyan na inilalathala kada akademikong taon. Bilang journal na monolingguwal sa Filipino, pangunahing layunin nito na paunlarin at palawakin ang mga pag-aaral tungkol sa wika, panitikan at kulturang Filipino, at  pagyamanin ang saliksik, kaalaman at diskurso sa iba’t ibang disiplina gamit ang wikang Filipino.

Sa 31 Marso 2018 ang huling araw ng pagsusumite ng papel, pananaliksik, at malikhaing akda.

Maaaring talakayin ang iba’t ibang paksa kaugnay ng:

PAPEL AT PANANALIKSIK

  • Mga bagong pag-aaral kay Rizal na nagsasaalang-alang sa konteksto ng panahon, maaaring hinggil sa wikang pambansa, panunuring pampanitikan, araling kultural, at linggwistiks.
  • Si Rizal at ang iba’t ibang disiplina at larangan ng kaisipan, tulad ng mga agham panlipunan, pilosopiya, migrasyon, agham pangkalikasan, mass media, arkitektura, kasarian at seksuwalidad, siyensiya at matematika, ekonomiya, pagpaplanong urban, medisina, batas, arkeoloji, at iba pa.

MALIKHAING AKDA

  • Malikhaing akda na may kaugnayan kay Rizal at sa kaniyang mga idea at impluwensiya—maikling kuwento o sanaysay, koleksiyon ng tatlo o higit pang mga tula, dagli, at isang yugtong dula.

Kailangang orihinal at hindi pa nailalathala o naisusumite para sa konsiderasyon ng ibang publikasyon o journal ang papel o pananaliksik, elektroniko man o limbag na anyo. Kailangang sagutan ng awtor ang pormularyo na makukuha sa SWF na nagpapahayag na ang ambag na artikulo ay hindi pa nailalathala sa anumang publikasyon.

Kinakailangang naka-encode o kompiyuterisado, doble-espasyo, at gumagamit ng font na Times New Roman na may laking 12 puntos. Lakipan ito ng abstrak at limang susing salita sa Filipino na parehong may salin sa Ingles. Para sa mga papel at pananaliksik, kailangang binubuo ito ng 5,000-7,000 salita (15-20 pahina). Para sa dokumentasyon, iminumungkahing gamitin ang format na itinatakda ng MLA Seventh Edition. Para sa malikhaing akda, kailangang hindi ito lalagpas sa 5,000 salita (15 pahina). Isumite naman bilang koleksiyon ang mga tula (tatlo bawat koleksiyon) at dagli (lima bawat koleksiyon).

Isumite ang papel bilang lakip o email attachment (MS Word), sa swf.daluyan@gmail.com. Maaaring lakipan ng biswal na materyal (may kulay o black and white) gaya ng orihinal na larawan, ilustrasyon, graph, matrix, mapa, at iba pa. Tungkulin ng awtor na kumuha ng permiso sa anumang materyal na may karapatang-ari.

Maglakip ng maikling tala sa sarili na naglalaman ng kasalukuyang akademikong posisyon, digri, kinabibilangang larang, espesyalisasyon, pinakabagong publikasyon, pananaliksik at iba pang mahalagang  impormasyon.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay kay Gng. Angelie Mae T. Cezar sa (+632) 924-4747 o (+632) 981-8500 lokal 4583.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *