Louie Jon A. Sánchez at Aldrin Pentero, mga patnugot
Sa kaniyang ikatlong edisyon ng Talutod at Talinghaga (2017), inilarawan ni Virgilio S. Almario na “kailangang linangin pa ng kritisismo ang himig na masayáhin, lalo na ang uring nang-uuyam.” Sa isa pang mas naunang pagkakataon (1990), inihinaing niya naman ang kababawan ng pagkakaunawa rito ng kulturang popular, na nagtulak sa kaniya na ipakilalang muli ang sinaunang ideyang Tagalog na “parikala,” siyang maipantatapat sa ironiya, isang gamitíng himig at retoriko sa masiste [witty, humorous] at masayahing pagpaksa sa mga bagay-bagay sa panitikan.
Hindi lámang ito sa kritisismo kailangang linangin kundi sa mismong malawakang praktika ng malikhaing pagsulat sa Filipinas. Kayâ’t pakay namin sa antolohiyang ito, na nakatuon sa tula, na lumikom ng mga akdang may masiste’t masayahing katangian. Maaari’y maglaman ang mga ito ng mga sariwang pananaw sa pang-uuyam [sarcasm] at panggagagad [parody], o pagtuklas sa nagpapatúloy na bisa ng mga ito sa iba’t ibang aspekto ng ating búhay at lipunan. Maaaring lamnin din ang mga pagsiyasat sa posibilidad ng binanggit ni Almario na “gradasyon ng balintuna [paradox], balighô [absurdity], at parikala.” Anu’t anuman, ibig ng proyekto na lumikom ng mga kontemporaneo o ngangayuning pag-aanyo sa siste at sayá bílang damdamin at danas Filipino gámit ang tula. Ibig din nitong alamin ang mga tungkulin nito sa isang lipunang magulo at magalaw, tulad ng sa atin.
Tatanggap kami ng mga lahok na tula sa Filipino, Ingles, at iba pang pambansang wika na maisasalin/maipasasalin ng maglalahok sa Filipino o Ingles. Bukás ang antolohiya sa mga tula sa mga tradisyonal na anyo, malayang taludturan, at mga anyong eksperimental na mailalathala. Samantalang maaaring magpasa ng hanggang limang tula, tinatayang makapaglalathala ng hanggang dalawang tula lámang kada mapapasámang awtor.
Maaaring magpasa sa email address na lsanchez@ateneo.edu, na may subject line na “Lahok sa Panulaang Masiste’t Masiyahin.” Ilakip dito ang mga tula na nakatipa sa isang MSWord o Page [para sa mga gumagamit ng Mac] file. Samáhan ng bionote na hindi lalagpas sa 300 salita.
Ang hulíng araw ng pagpapasa ay sa Marso 1, 2019. Ang mga matatanggap ang lahok ay pasasabihan sa Abril 1, 2019.