Patuloy na tatanggap ang mga patnugot ng mga progresibong kuwento para sa bata mula sa mga kuwentista, manunulat, guro, tagapagsulong (advocate), at aktibista para sa inihahandang antolohiya. Maaaring magpadala ng lahok hanggang 1 Abril 2021.

Basahin ang mga sumusunod para  sa mga nagnanais magsulat mula at para sa mga nasa laylayan!

Nilalayong itampok ng antolohiya ang karanasan ng mga bata mula sa iba’t ibang sektor ng lipunan, mga entolinggwistikong pangkat, at mga naisantabing identidad.

Ang tentatibong pamagat ng magiging aklat ay Sulong: Mga Progresibong Kuwentong Pambata. Ililimbag ito ng Lampara Books.

ANG KUWENTO

 1. Pumapaksa ang progresibong kuwentong pambata sa responsibilidad sa komunidad, lipunan, o bansa; pagkapantay-pantay; hustisyang panlipunan; kontra-opresyon; at/o mga tinig mula sa laylayan.
 2. Hinihikayat na magkuwento tungkol sa alinman sa mga sumusunod:
  1. Mga batang manggagawa, magsasaka, o mangingisda
  1. Mga pambansang minorya ng Pilipinas
  1. Mga batang kinikilala ang sarili bilang bahagi ng LGBTQ+
  1. Pangangalaga at pagtatanggol sa kalikasan
  1. Pangangalaga at pagtatanggol sa pambansang wika at kultura
  1. Pagpupunyagi ng mga batang may kapansanan
  1. Proteksyon at paghihilom mula sa mga problema sa tahanan o komunidad
  1. Ang bata bilang tagapagpasinaya ng pagbabago at hustisyang panlipunan
 3. Hindi limitado sa katha ang porma ng akda. Maaaring ilahok ang personal na naratibo, testimonyo, o iba pang ayong prosa.
 4. Target ng proyekto na makapag-alay ng mga akda para sa mga mambabasang nasa antas elementarya.
 5. Isang akda lamang ang maaaring ipadala ng bawat awtor.

ANG AWTOR

 1. Inaasahan na mayroong direktang karanasan o pakikilahok ang awtor sa nilalarawan niyang sektor, pangkat, o identidad.
 2. Sa manuskrito, ibahagi sa isa hanggang dalawang talata ang pinagmulan ng akda. Ipaliwanag ang proseso ng pagsulat at ang isyung pinapaksa, at/o ipahayag ang pakikiisa sa isinusulong ng kuwento.

ANG MANUSKRITO

 1. Tungkulin ng mga patnugot na piliin ang mga akda batay sa mga sumusunod na pamantayan: (1) pagiging babad ng awtor sa karanasang nilalarawan ng akda; (2) pagsandig ng akda sa tema ng hustisya at pagkapantay-pantay; (3) masinop at maayos na gamit ng wika; (4) may maayos na kaalaman sa anyo at format; (4) may layuning paunlarin ang halagahan o values ng mga bata; at (5) may kamangha-manghang imahinasyon.
 2. Ang akda ay dapat nasa anyong Word document, doble espasyo, at nasa tipong Arial, 12.
 3. Kasama sa parehong word document ang 1 – 2 talata tungkol sa awtor at ang pinagmulan ng akda.
 4. Ipadala ang manuskrito sa [email protected]. Ilagay na subject ng email ang: Sulong_Apelyido (hal. Sulong_Placido).
 5. Hihintayin ang mga kuwentong pambata hanggang 1 Abril 2021.

Mga patnugot

Eugene Y. Evasco – propesor, manunulat, at iskolar ng panitikang pambata

Jose Monfred C. Sy – instruktor at manunulat ng panitikang pambata