Panawagan para sa mga Papel at Pananaliksik

Daluyan: Journal ng Wikang Filipino

ESPESYAL NA REFEREED NA ISYUNG RIZAL

Tumatanggap ang Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Sentro ng Wikang Filipino ng mga papel at pananaliksik para ilathala sa Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, Espesyal na Refereed na Isyung Rizal, 2017. Isang interdisiplinaryong refereed journal ang  Daluyan na inilalathala kada akademikong taon. Bilang journal na monolingguwal sa Filipino, pangunahing layunin nito na paunlarin at palawakin ang mga pag-aaral tungkol sa wika, panitikan at kulturang Filipino, at  pagyamanin ang saliksik, kaalaman at diskurso sa iba’t ibang disiplina gamit ang wikang Filipino.

Sa 31 Marso 2018 ang huling araw ng pagsusumite ng papel, pananaliksik, at malikhaing akda.

Maaaring talakayin ang iba’t ibang paksa kaugnay ng:

PAPEL AT PANANALIKSIK

  • Mga bagong pag-aaral kay Rizal na nagsasaalang-alang sa konteksto ng panahon, maaaring hinggil sa wikang pambansa, panunuring pampanitikan, araling kultural, at linggwistiks.
  • Si Rizal at ang iba’t ibang disiplina at larangan ng kaisipan, tulad ng mga agham panlipunan, pilosopiya, migrasyon, agham pangkalikasan, mass media, arkitektura, kasarian at seksuwalidad, siyensiya at matematika, ekonomiya, pagpaplanong urban, medisina, batas, arkeoloji, at iba pa.

MALIKHAING AKDA

  • Malikhaing akda na may kaugnayan kay Rizal at sa kaniyang mga idea at impluwensiya—maikling kuwento o sanaysay, koleksiyon ng tatlo o higit pang mga tula, dagli, at isang yugtong dula.

Kailangang orihinal at hindi pa nailalathala o naisusumite para sa konsiderasyon ng ibang publikasyon o journal ang papel o pananaliksik, elektroniko man o limbag na anyo. Kailangang sagutan ng awtor ang pormularyo na makukuha sa SWF na nagpapahayag na ang ambag na artikulo ay hindi pa nailalathala sa anumang publikasyon.

Kinakailangang naka-encode o kompiyuterisado, doble-espasyo, at gumagamit ng font na Times New Roman na may laking 12 puntos. Lakipan ito ng abstrak at limang susing salita sa Filipino na parehong may salin sa Ingles. Para sa mga papel at pananaliksik, kailangang binubuo ito ng 5,000-7,000 salita (15-20 pahina). Para sa dokumentasyon, iminumungkahing gamitin ang format na itinatakda ng MLA Seventh Edition. Para sa malikhaing akda, kailangang hindi ito lalagpas sa 5,000 salita (15 pahina). Isumite naman bilang koleksiyon ang mga tula (tatlo bawat koleksiyon) at dagli (lima bawat koleksiyon).

Isumite ang papel bilang lakip o email attachment (MS Word), sa swf.daluyan@gmail.com. Maaaring lakipan ng biswal na materyal (may kulay o black and white) gaya ng orihinal na larawan, ilustrasyon, graph, matrix, mapa, at iba pa. Tungkulin ng awtor na kumuha ng permiso sa anumang materyal na may karapatang-ari.

Maglakip ng maikling tala sa sarili na naglalaman ng kasalukuyang akademikong posisyon, digri, kinabibilangang larang, espesyalisasyon, pinakabagong publikasyon, pananaliksik at iba pang mahalagang  impormasyon.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay kay Gng. Angelie Mae T. Cezar sa (+632) 924-4747 o (+632) 981-8500 lokal 4583.

Panawagan para sa kontribusyon sa Daluyan: Journal ng Wikang Filipino

Tumatanggap ang Unibersidad ng Pilipinas, Diliman Sentro ng Wikang Filipino ng mga papel at pananaliksik
para ilathala sa Daluyan: Journal ng Wikang Filipino (Tomo XXI). Isang interdisiplinaryong refereed
journal ang Daluyan na inilalathala kada akademikong taon. Bilang journal na monolingguwal sa Filipino,
pangunahing layunin nito na paunlarin at palawakin ang mga pag-aaral tungkol sa wika, panitikan at kulturang
Filipino, at pagyamanin ang saliksik, kaalaman at diskurso sa iba’t ibang disiplina gamit ang wikang Filipino.
Sa Mayo 20, 2015 ang huling araw sa pagsumite ng papel at pananaliksik.

Maaaring talakayin ang iba’t ibang paksa kaugnay ng:
• wikang pambansa, panunuring pampanitikan, araling kultural, at linggwistiks
• mga wika sa Pilipinas, sistema ng edukasyon, polisiya at patakarang pangwika, pagsasalin, kulturang
popular, at mga isyu ng globalisasyon at internasyunal na ugnayan
• iba’t ibang disiplina at larangan ng kaisipan, tulad ng mga agham panlipunan, pilosopiya, migrasyon, agham
pangkalikasan, mass media, kasarian at sekswalidad, siyensiya at matematika, ekonomiya, pagpaplanong
urban, medisina, batas, arkeoloji, at iba pa

Kailangang orihinal at hindi pa nailalathala o naisumite para sa konsiderasyon sa ibang publikasyon o
journal ang papel o pananaliksik, elektroniko man o limbag na anyo. Kailangang sagutan ng awtor ang
form na makukuha sa SWF na nagpapahayag na ang ambag na artikulo ay hindi pa nailalathala sa anumang
publikasyon.

Binubuo ang papel ng 5,000-7,000 salita (20-40 pahina). Lakipan ang papel ng abstrak at limang susing salita
sa Filipino na may salin sa Ingles.

Kinakailangang naka-encode o komputerisado, doble-espasyo, at gumagamit ng font na Times New Roman na
may laking 12 puntos. Para sa dokumentasyon, iminumungkahing gamitin ang format na itinatakda ng MLA
Seventh Edition.

Isumite ang papel bilang lakip o email attachment (MS Word), sa swf.daluyan@gmail.com. Maaring lakipan
ng biswal na materyal (may kulay o black and white) gaya ng orihinal na larawan, ilustrasyon, graph, matrix,
mapa, at iba pa. Kailangang matukoy ang markang bilang at angkop na caption sa hiwalay na papel. Ibabalik
ang anumang biswal na materyal na itinagubiling ibalik ng awtor. Tungkulin ng awtor na kumuha ng permiso sa
anumang materyal na may karapatang-ari.

Maglakip ng maikling tala sa sarili na naglalaman ng kasalukuyang akademikong posisyon, digri,
kinabibilangang larang, espesyalisasyon, pinakabagong publikasyon, pananaliksik at iba pang mahalagang
impormasyon.