National conference on Cebuano language and literature to be held at the USC

The USC Cebuano Studies Center in cooperation with the Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) will host the national conference on Cebuano language and literature on April 25-27, 2016 at the Gansewinkel Hall, University of San Carlos, Cebu City.The conference aims to address the issues and challenges of Cebuano language and literature in the struggle to improve the languages and literatures of the Philippines.

There will be sessions on the following topics: 1) History of Cebuano Literature; 2) Cebuano Literature and the Formation of the National Literature; 3) Contemporary Cebuano Literature; and 4) Cebuano Language/ in Central Visayas in line with K-12 and MTB-MLE.

There will be an awarding ceremony for the advocates of Cebuano: Dr. Resil Mojares, Dr. Erlinda Alburo, Hon. Adelino Sitoy and Atty. Cesar Kilaton, Jr. Mga Inalisngaw sa akong Tutunlan, the latest poetry collection by multi-awarded writer and editor of Bisaya magazine Richel Dorotan will be launched during the program.Participants from Region VII principals, teachers in the elementary, secondary and tertiary levels as well as writers and students are all invited to this activity.

For those interested, please contact Raphael Dean Polinar 0927-362-7350 or Laurinne Ganados 0923-464-0765 or by landline (32) 4066079 or by email at cebuanostudies@gmail.com.

Pambansang Kumperensiya sa Wika at Panitikang Sebwano, gaganapin sa 25-27 Abril 2016

Itatampok ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at University of San Carlos (USC) ang wika at panitikang Sebwano sa 25-27 Abril 2016 sa University of San Carlos, Lungsod Cebu.

Layon ng kumperensiya na matalakay ang mga isyu at pagbabago na kinakaharap ng wika at panitikang Sebwano na mahalagang sandigan sa pagpapaunlad ng wika at panitikang Filipino. 

Magkakaroon ng sesyon sa sumusunod na paksa: 1) Kasaysayan ng Panitikang Sebwano; 2) Panitikang Sebwano at ang Pagbuo ng Panitikang Pambansa; 3) Ang Kontemporaneong Panitikang Sebwano; at 4) Ang Wikang Sebwano/sa Gitnang Bisayas sa Panahon ng K-12 at MTB-MLE.

Inaasahan ang pagdalo ng mga kinatawan mulang Rehiyon VII, mga manunulat, punong guro, tagapag-ugnay, guro sa elementarya, sekundarya, at tersiyarya. 

Para sa mga interesado, makipag-ugnayan kay Dr. Hope Sabanpan-Yu sa 0917-3233190 at ang.paglaum@yahoo.ca/imongpaglaum@gmail.com.

Lumahok sa Sali(n) Na, Shakespeare 2016

Magsalin o hindi, ito ang tanong. 

Tinatawagan ang mga kabataan na lumahok sa Sali(n) Na, Shakespeare 2016!

Ang Sali(n) Na, Shakespeare! ay isang timpalak sa pagsasalin sa Filipino ng pinakamahahalagang tekstong pampanitikan na naglalayong hikayatin ang mga kabataan na lumahok sa gawaing pagsasalin. Para sa taong 2016, ang tekstong isasalin ay ang mga piling soneto ni William Shakespeare bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng kaniyang ika-400 kaarawan sa ika-26 Abril 2016. 

Para sa karagdagang detalye bisitahin ang link na ito: http://kwf.gov.ph/6553-2/.

Panawagan para sa mga aplikasyon sa Pambansang Kampo Balagtas 2016

Inaanyayahan ang mga kabataang manunulat na lumahok sa Pambansang Kampo Balagtas 2016 na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) para sa Buwan ng Panitikan sa Abril 2016. Mangyayari ito sa Orion Elementary School, Orion, Bataan mula 1–3 Abril 2016.
 
Ang Kampo Balagtas ay isang pambansang kumperensiya na naglalayong turuan at sanayin sa malikhaing pagsulat ang mga pilíng kabataang manunulat bilang panghihikayat sa kanila na makibahagi sa patuloy na pagpapaunlad at pagpapayaman ng panitikan ng bansa. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ng Araw ni Balagtas na ginugunita tuwing 2 Abril taon-taon.
 
Bukás ang kumperensiya sa lahat ng mag-aaral na nása ikapito hanggang ikalabing-isang (7–11) baitang na kasapi at nakapaglathala na sa kanilang pahayagang pangkampus.  Ang mga kalahok ay pipiliin ng KWF batay sa ipapasang mga kopya ng pahayagang pang-estudyante. Ang pamasahe, pagkain, at akomodasyon ng mga kalahok ay sasagutin ng KWF.
 
Para sa mga nais lumahok, kinakailangang magpadala ang paaralan ng kalahok ng tatlong (3) kopya ng itinuturing nilang pinakamahusay na isyu ng kanilang pahayagang pangkampus. Pipili ng mga kalahok ang KWF batay sa ipinasang isyu ng pahayagang pangkampus. Maaaring ipadala ang mga lahok sa Gusaling Watson, Kalye J.P. Laurel, Malacañang Complex, San Miguel, Maynila.  Ang huling araw ng pagpasa ng aplikasyon ay 17 Enero 2016.

 

Talaang Ginto: Makata ng Taon 2016, bukás na sa mga lahok

Ang TALAANG GINTO: MAKATA NG TAON ay timpalak sa pagsulat ng tula na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ni Balagtas tuwing Ika-2 ng Abril taon-taon.

Nilalayon ng timpalak na lalo pang pasiglahin at pataasin ang uri ng panulaang Filipino sa pamamagitan ng pagkilala sa mga batikan at baguhang talino.

Mga Tuntunin:

  1. Bukás ang timpalak sa lahat, maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang kaanak.
  2. Ang entring ipapasa ay maaaring isang mahabang tula na may isang daan (100) o higit pang taludtod, o isang koleksiyon ng sampu (10) o higit pang maikling tula. Kinakailangang may pamagat ang ipapásang koleksiyon. Malaya ang paksa ngunit kailangang tumatalakay sa isang mahalagang paksaing panlipunan sa kasalukuyan. Ang ipapásang mahabang tula o maiikling tula ay may tugma at sukat. Hindi bababa sa antas tudlikan ang tugmaan.
  3. Ang lahok ay kailangang orihinal at nasusulat sa Filipino, hindi salin mula sa ibang wika, at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon. Hindi patatawarin ang sino mang mahuli at mapatunayang nagkasala ng pangongopya. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok nito sa timpalak at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.
  4. Apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisado, gagamit ng font na Arial 12pt, doble espasyo sa 8 ½” x 11” na bond paper na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas at ibaba at sa magkabilang tabi. Kinakailangang notaryado ang ilalahok bílang katunayan na orihinal ito. Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) at walang kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok. Ang tulang ipapása ay ilalagay rin sa isang CD.  Ilalakip ang mga kopya ng tula, kasama ang CD, sa isang brown envelope.
  5. May hiwalay na pormularyo sa paglahok na mada-download sa www.kwf.gov.ph. Lalakipan ng 2 x 2 retrato ang Talaang Ginto pormularyo sa paglahok. Ilalagay sa hiwalay na selyadong sobre ang pormularyo kasama ang biodata ng makata. Isasama ang selyadong sobreng ito sa brown envelope na ipapása.  Hindi tatanggapin ang lahok na ipadadala sa pamamagitan ng email.
  6. Ang mga gantimpala ay ang sumusunod:

Unang gantimpala          PHP30,000 + titulong “Makata ng Taon 2016”

Ikalawang gantimpala    PHP20,000.00

Ikatlong gantimpala       PHP15,000.00.

Lahat ng lalahok ay tatanggap ng Katunayan ng Paglahok.

  1. Ang lahok ay maaaring dalhin nang personal o ipadala sa koreo sa:

Lupon sa Talaang Ginto 2016

Komisyon sa Wikang Filipino

2/F Watson Bldg., 1610 J.P. Laurel St.

San Miguel, Manila

  1. Ang hulíng araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 27 PEBRERO 2016. Hanggang 5 nh ang oras ng pagpapasa. Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite. Tatanggapin ng KWF ang mga lahok na naka-postmark ng 27 Pebrero 2016.
  2. Ang pasiya ng inampalan ay pinal at hindi na mababago. Lahat ng lahok, nanalo man o natalo, ay hindi na ibabalik sa mga kalahok at magiging pag-aari ng KWF ang karapatang mailathala ang mga nagwaging lahok nang walang royalti sa mga makata.
  3. Para sa karagdagang detalye tumawag sa telepono blg. (632) 736-2519 o bumisita sa www.kwf.gov.ph

KWF Gawad Dangal ng Wikang Filipino bukas na para sa mga nominasyon

Bukas na ang KWF Gawad Dangal ng Wikang Filipino para sa mga nominasyon. Bukas ang mga nominasyon para sa lahat ng indibidwal, samahan, tanggapan o institusyon, at mga ahensiyang pampamahalaan o pribado na may natatanging ambag o nagawa tungo sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng wikang Filipino.

GAWAD DANGAL NG WIKANG FILIPINO 2015
MGA TUNTUNIN

Bukás na ang nominasyon para sa lahat ng indibidwal, samahan, tanggapan o institusyon, at mga ahensiyang pampamahalaan o pribado na may natatanging ambag o nagawa tungo sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng wikang Filipino. 

Ang mga indibidwal na nabanggit ay dapat na nakapagpamalas ng mahusay na paggamit ng wikang Filipino sa kanilang mga tuklas at pananaliksik, mga programa at serbisyong naitaguyod, o anumang produksiyon at likha. Hanggang 3 Hulyo 2015, 5:00 nh lamang ang pagtanggap ng mga nominasyon. Hindi tatanggapin ang mga nominasyon na ipinadala sa pamamagitan ng email o fax. 

1. Marapat na dumaan sa rekomendasyon ang nominadong entidad. Maaaring isang samahan, tanggapan, institusyon, o indibidwal ang magpasok o magharap ng kanilang nominado. I-download ang pormularyo ng nominasyon sa KWF website, www.kwf.gov.ph. 

2. Kasama ang pormularyo ng nominasyon, ang nag-eendoso ay kinakailangang maglakip ng anumang credential o katibayan na magpapatotoo sa lawas ng paggawa ng iminumungkahing nominado kahit sa loob lamang ng nakalipas na tatlong (3) taon. 

3. Mananatiling kumpidensyal sa Lupon ng Gawad ang lahat ng nominasyon. Dadaan ang mga nasabing nominasyon sa proseso ng deliberasyon at ang mga desisyon ay pinal at hindi maipaghahabol. 

4. Ipadala sa koreo o nang personal ang nasagutang pormularyo sa nominasyon, credentials (o iba pang katibayan) sa: 
Lupon sa Gawad 
Komisyon sa Wikang Filipino 
Gusaling Watson, 1610 Daang JP Laurel, 
San Miguel, Maynila 

Makipag-ugnayan kay Roy Rene Cagalingan ng Sangay ng Edukasyon at Networking sa 736-2524, 736-2525 o 736-2519 para sa mga paglilinaw at iba pang impormasyon.

Mga seminar, forum, at paglulunsad ng aklat ng KWF ngayong Hunyo 2015

12 Hunyo – Konsultasyon sa Ortograpiyang Ilokano
18-20 Hunyo – Uswag Bukidnon!
22-24 Hunyo – Uswag CALABARZON!
27 Hunyo – Paglulunsad ng aklat na Bayung Sunis ni Zoilo Hilario
29-30 Hunyo – Uswag Bacolod!

Tungkol sa pambansang seminar-workshop na “Uswag: Dangal ng Wikang Filipino”:

Sinimulan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) noong 2013 ang “SULONG: DANGAL NG FILIPINO” bilang pag-alinsunod sa mandato nitong magtaguyod ng patuluyang pagpapaunlad at pagpapayaman pa ng wikang Filipino at iba pang mga katutubong wika sa bansa. Sa pamamagitan ng naturang programa ay unti-unting naitaguyod ng KWF ang sarili nitó bilang awtoridad sa mga usaping pangwika sa bansa. Ang panimulang hakbanging ito ng KWF ay naglalayong isakatuparan ang estandardisasyon ng mga wika sa bansa.

Nakita ng KWF ang kahalagahan na ipagpatuloy ang naturang programa na may pagsulong mula sa estandardisasyon ng wikang Filipino tungo sa pagpapalaganap ng wikang Fiipino bilang Wika ng Karunungan, sa pamamagitan ng programang “USWAG: DANGAL NG WIKANG FILIPINO.” May layunin itong higit na tutukan ang pagpapasigla ng wikang Filipino sa tulong ng mga katutubong wika sa bansa—kung kayâ simboliko ang pagpapangalan sa programa sa salitang “uswag” ng mga Bisaya na nangangahulugang pagsulong din, ngunit higit na may bigat sapagkat isa itong pagsulong na ang tunguhin ay isang pambansang kaunlaran. Sa pagsasakatuparan ng proyektong ito, matalik na makikipag-ugnayan at makikipagtulungan ang KWF sa mga pangunahing organisasyong pangwika at mga ahensiya ng pamahalaan. Higit sa lahat, nais na itanghal ng KWF sa madla ang mga pakinabang sa paggamit at pagtataguyod sa wikang Filipino.

Layon ng seminar-workshop na bigyan ng de-kalidad na pagsasanay ang mga guro sa Filipino ukol sa wika, panitikan, at kulturang Filipino sa pamamagitan ng mga paksang Ortograpiyang Pambansa, KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat, at Korespondensiya Opisyal.

Itinuturo sa Ortograpiyang Pambansa ng KWF ang wastong pagbaybay ng mga wikang katutubo at ng wikang Filipino tungo sa estandardisasyon ng mga wika sa bansa. Ngayong 2015, idinagdag sa seminar-workshop na ito ang pagtuturo ng KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat upang maging patnubay at sanggunian sa masinop na pagsulat ng mga guro, estudyante, at mga iskolar para sa kanilang pananaliksik at pagsulat. Ang Seminar sa Korespondensiya Opisyal ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan sa Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal (DILG), partikular na ang Local Government Academy sa ilalim nitó. Ito ay tatlong araw na gawain na seminar na dadaluhan ng mga tagapamahala ng Yunit / Sangay Pantauhan ng pamahalaang lokal, information office, atbp. upang sumailalim sa puspusang paggamit ng wikang Filipino sa opisyal na mga transaksiyon, komunikasyon, at korespondensiya ng mga opisina o ahensiya ng pamahalaan. Sa pangkalahatan, ang naturang pambansang seminar-workshop ay naglalayong maitampok ang matayog at puspusang paggamit ng wikang Filipino sa opisyal na mga transaksiyon, komunikasyon, at korespondensiya alinsunod sa Executive Order Blg. 335, serye 1991 ni dating Pangulong Corazon C. Aquino.

Ang “USWAG: DANGAL NG WIKANG FILIPINO” ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa pakikipagtulungan sa Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA), Kagawaran ng Edukasyon (DepEd), Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon (CHED), at iba pang mga lokal na organisasyon at pambansang ahensiya ng pamahalaan.

Sa kasalukuyan, nakarating na ang pambansang seminar-workshop na ito sa sumusunod na lalawigan: Batanes, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Isabela, Cagayan, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Albay, Camarines Sur, Palawan, Cebu, Capiz, Aklan, Agusan del Norte, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Negros Occidental, at South Cotabato.

Panawagan para sa mga tagasalin sa Pilipinas

Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang mga nagsasalin sa Filipino at mga rehiyonal na lengguwaheng magpatala at sumali sa Translators Registry (TR).

Ang TR ay talaan ng mga tagasalin sa Filipinas na binubuo bilang paghahanda sa pagtatatag ng Kawanihan ng Pagsasalin. Layunin ng kawanihang maging kabalikat ng pambansang pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo publiko at maitaguyod ang propesyonalisasyon ng mga tagasalin. Isa itong proyekto ng Sangay ng Salin ng KWF.

Para sa mga nais maging bahagi ng TR, ipadala ang inyong liham ng paglahok at curriculum vitae kina Dr. Benjamin M. Mendillo Jr. (sangaysalindirektoryo@gmail.com) at Dr. Miriam Cabila (miriam.cabila@yahoo.com). Maaari ding tumawag sa mga telepono bilang (02) 736-2525 lokal 107,  o 09298765856 para sa karagdagang impormasyon.

Antolohiya ng mga tulang Ilokano na may salin sa Filipino, inilabas ng KWF

Inilabas ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang pinakabagong karagdagan sa Aklat ng Bayan, ang Dandaniw Ilokano: mga tulang Ilokano, 1621-2014, sa ika-47 pambansang kumbensiyon ng Gunglo dagiti Mannurat nga Ilokano iti Filipinas (GUMIL-Filipinas). Inilimbag ng KWF ang aklat sa tulong ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA). 

Ang ginanap na pagtitipon ng pambansang samahan ng mga manunulat na Ilokano noong Abril 17-19, 2015 sa Balay Centro Expo, Araneta Center Cubao, Lungsod Quezon, ay bahagi ng taunang pagdiriwang sa kanilang anibersaryo, ng Buwan ng Panitikang Ilokano, at ngayong taon bilang bahagi ng Buwan ng Panitikang Pambansa. Sa kaniyang susing talumpati, binanggit ni Pambansang Alagad ng Sining at Tagapangulo ng KWF Virgilio Almario ang halaga ng naturang aklat para sa panitikang Ilokano at sa pambansang panitikan. 

Pormal na nilunsad ang aklat kasama ng walo pang aklat sa Ilokano at isang pelikulang Ilokano sa gabi ng kultura sa ikalawang araw ng kumbensiyon ng GUMIL-Filipinas. Tinipon sa Dandaniw Ilokano: mga tulang Ilokano, 1621-2014 ang 142 tula ng 127 makata na maaring maging representatibo sa isang pangkabuuang larawan ng kasaysayan ng pagtula sa wikang Ilokano mula ika-17 hanggang ika-21 siglo. Ang aklat ay inedit at isinalin ni Junley Lazaga, tagapangulo ng departamento ng wika, panitikan at mga sining ng Kolehiyo ng Sining at Komunikasyon sa Unibersidad ng Pilipinas Baguio. 

Sa kasalukuyan ay mabibili ang aklat sa tanggapan ng KWF sa Gusaling Watson, 1610 Kalye JP Laurel, San Miguel, Maynila. Muli itong ilulunsad sa Baguio sa kumperensiya ng mga manunulat sa lungsod, ang “Aspulan: a gathering of literary writers, journalists, teachers and students of literature and writing” na gaganapin sa Mayo 18, 2015 sa Unibersidad ng Pilipinas Baguio.

 

(Disenyo ng pabalat ni Rocky Acofo Cajigan)
 

Libreng Seminar sa Panitikan, handog ng KWF at GSIS

Magdaraos ng Pambansang Seminar sa Pagtuturo ng Panitikang Gender Based sa 6-8 Mayo 2015, 8:00 nu-5:00 nh sa GSIS Theater, Financial Center, Lungsod Pasay ang Komisyon sa Wikang Filipino at Paseguruhan ng mga Naglilingkod sa Pamahalaan.

Layunin ng seminar na mapataas ang kamalayang pangkasarian ng mga guro sa pagtuturo ng panitikang gender based. Magkakaroon ng panayam at talakayan hinggil sa iba’t ibang paksang may kaugnayan sa panitikan, wika, at kasarian. Magsasagawa rin ng pakitang-turo sa kuwentong bayan, tula, at maikling kuwento.

Bukás ito sa mga punong guro, tagapag-ugnay, mga guro sa Filipino at panitikan sa elementarya, sekundarya, at tersiyarya na nasa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Walang babayarang rehistrasyon. Para sa pagpapatala, tumawag sa (02)736-2525 lok. 105, (02)708-6972, o mag-email sa einzoely08@gmail.com, o mag-text sa 0932-6348721. I-email o i-text ang buong pangalan at institusyong kinabibilangan. Ang dedlayn ng pagpapatala ay sa 22 Abril 2015.