Mga Lagda han Paisan-isan Abri ini nga paisan-isan ngadto han mga nagsusurat hin siday ha Waray ha bug-os nga kalibotan.

1. Lima nga mga siday an kinahanglan ipasa para makaapi.

2. Adton waray pa maimantala an kakarawaton nga obra/entri. Diri paaapihon adton mga obra nga nagdaog na hin mga paisan-isan.

3. Kinahanglan nga sinurat ha Waray an iaapi nga mga siday ug diri hinubad tikang ha iba nga pinulonagn.

4. An entri nga ipapasa kinahanglan upat (4) kakopya, naka-double space ha 8 1/2 x 11 pulgada nga papel nga may usa kapulgada nga margin ha mga ligid. Butangi hin numero an kada pakli hin 1 of 5, 2 of 5 ug ipadayon ha sugad nga pamaagi. Gamita an Arial ug font size nga 12. Ipasa an entri gamit an alyas ug waray han ungod nga ngaran han tag-padara. An ungod nga ngaran ug alyas han tagpadara kinahanglan isurat ha papel ug isulod ha iba la nga envelope, upod han bio-data, 2 x 2 ID picture, ug pagkontak nga mga impormasyon. Kinahanglan gihapon iupod pagpasa an usa nga pagpamatuod nga imo ug orihinal an imo entri nga igin-aapi. I-download an entry form dinhi hini nga sumpay (link) <http://www.mediafire.com/view/?bqa53gbt31e3nje> .

5. Kinahanglan nga masubay han ortograpiya han Winaray nga ginagamit han DepEd 8 an kada entri. Adi an sumpay <http://www.waraylanguage.org/page.php?id=orthography> para han detalye.

6. Makarawat hin P 15,000.00 an Syahan nga Premyo; P 10,000.00 an Ikaduha nga Premyo ug P 5,000.00 an ikatulo nga Premyo.

7. Ipadara an mga entri hini nga address: 2014 PASIDUNGOG EDUARDO A. MAKABENTA SR. PARA HAN SIDAY Panrehiyong Sentro sa Wikang Filipino-R8 Ledesma Hall Leyte Normal University P. Paterno St., Tacloban City 6500

8. August 15, 2014 an kataposan nga adlaw pangarawat han mga entri. Kakarawaton an mga entri nga ipinadara ha koriyo basta may pagpamatuod nga ini iginpadara dida mismo han Agusto 15, 2014 ug diri han kataliwan an nasabi nga adlaw.

9. An mga entri nga ipapasa pinaagi han email kinahanglan nga aada ha Word Document file ug ipapadara komo attachment. Upod hini dinhi an biodata han tagpadara, an sertipiko nga nagpapamatuod nga imo ug han kaorihinal han entri. Ipadara an iyo mga entri san-o matapos an Agusto 15, 2014 nga adlaw ha [email protected] An orihinal nga kopya han sertipikasyon kinahanglan nga ipadara pinaagi han koriyo ha nasabi nga address ha igbaw.

10. An kapakyas makagtuman han nasabi nga mga kalagdaan mahimo magin hinungdan han diri kakarawat han imo entri ha paisan-isan.

11. An mga entri nga magdadaog pagtatag-iyahan han Sinirangan Culture and Arts Development Center (SCADC). Magpapabilin an copyright ha tagsurat pero ihinahatag han tagsurat ngadto ha SCADC an katungod magmantala han nagdaog nga entri nga waray kadugangan nga kabaraydan labot la han premyo nga nadag-an.

12. May katungod an PASIDUNGOG MAKABENTA/ SCADC magpasaka hin kaso ha tagpadara kun madiskobrihan nga diri hiya an orihinal nga tag-iya ug nagsurat han nagdaog nga entri. Waray responsabilidad ug baratonon an PASIDUNGOG MAKABENTA/ SCADC ha ano man nga kaso ha korte kun mayda magpapasaka hin kaso batok ha usa nga tagsurat nga tinatahapan nangopya han obra han iba.

13. Ipapasamwak ha radio ug local nga mga mantalaan an mga magdadaog ug an ngaran han mga Hurado dida hiton Septyembre 15, 2014. Opisyal nga papasabotan/susuratan han PASIDUNGOG MAKABENTA adton mamagdaog.

14. Pagbubuhaton an paggawad ug iba pa nga serimonya dida hiton October 13, 2014, ika-129 nga anibersaryo han katawo ni Eduardo A. Makabenta Sr., ha Human Resources Development Center, Alba Hall, Leyte Normal University, Tacloban City.

15. Diri maliliwat an magigin desisyon han Hurado. Para han kadugangan nga impormasyon tawagi hi Mr. Voltaire Q. Oyzon ha 0906-395-3763 o, iemail ha [email protected]