Si Dr. Noemi Ulep Rosal ay isang kritiko at guro mula sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Siya ay eksperto sa Panitikang Iloko. 

Rosal