KONEKSIYONG PAMPANITIKAN NI RIZAL SA ALEMAN (Panayam para sa UP Institute of Creative Writing at binása sa Pulungang Recto, Faculty […]
Reintroducing Balagtas and His Work by Romeo G. Dizon AN ATTEMPT TO SITUATE BALAGTAS IN THE proper historical perspective and to […]
Random Thoughts of a Mindanaoan Artist by Marili F. Ilagan Yupanaw yang kanak lumon nga usog ngadi sangaon. Laong niya […]
THE POEM IS THE REAL: A POETICS* Gémino H. Abad The real is the poem. To write the poem is […]
Postcolonialism and Filipino Poetics* by J. Neil C. Garcia This paper is an abridged version of a chapter from my forthcoming […]
SA AKING PINIPINTUHO: ISANG SAYAW NG PAGHUHUBAD Glecy C. Atienza   “Kung ibig mo akong makilala, lampasan mo ang guhit […]
Si Dr. Glecy Atienza ay isang Full Professor 6 mula sa Departmento ng  Filipino at Panitikan ng Pilipinas  sa University of the Philippines, […]
Philippine Literary Workshops and Contests by Cirilo F. Bautista As a communal text, any literary discourse is a contrived utterance […]
Philippine Gay Culture: Conclusion* by J. Neil C. Garcia In my Introduction to this study, I enumerated the three most important […]
Panitikan ng Pagsampalataya: Isang Paglitis/Pagtistis sa Wika’t Retorika ng Pananakop ni Virgilio S. Almario Unang dapat pagpakuan ng sipat ang pangalan […]