Professor Kirpal Singh of Singapore Management University and Professor M.A. Quayum of International Islamic University Malaysia will coedit a new […]

Malugod na inaanyayahan ang mga propesor, guro, mag-aaral, iskolar at manunulat sa Filipino sa isang libreng simposyum sa wika, kultura at midyang Filipino - ang Saliksikan 2014, sa taguyod ng Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino, Ink. at Ust Departamento Ng Filipino