GUMIL Ilocos Sur Literary Exhibit. Pakpakauna a paset ti GUMIL Ilocos Sur Anibersario 50. Ditoy ti Pakabuyaan kadagiti nagkauna a libro ken dagiti indibidual a piesa dagiti napili a premiado a sarita, nobela, daniw, ken drama a gapuanan dagiti mannurat a nayanak, nagnaed iti probinsia ti Ilocos Sur ngem nagdappatdan iti sabali a disso, dagiti nagdiaspora nga agsubli ken dagiti saan a pimmanpanaw iti probinsia ti Ilocos Sur. Pasetda amin iti daytoy napnuan-pakasaritaan a pangliteratura a pagteng.

Iti umuna a gundaway, maipabuya iti museum dagiti orihinal a panid dagiti napili a nangab-abak a sarita idi dekada ’60, ’70, ’80, ’90. Nairanta a naikuwadro dagitoy kas paset ti pakasaritaan ti GUMIL Ilocos Sur. Dagiti met gapuanan dagiti nobelista, mannarita, mannaniw ken dramaturgo ti Ilocos Sur a rimmuar iti Bannawag Magasin iti tawen 2001 agingga iti 2014 (maudi a dekada), agnaeddanto dagitoy a gameng ni Ilokano iti “GUMIL Bunton Bannawag,” maysa a naisangayan a paset ti library ken museum kalpasan ti eksibit. Mairaman ditoy dagiti gapuanan dagiti kabaroan a mannurat iti probinsia ti Ilocos Sur.