Sa ikaduha nga kahigayunan ang Language Program Office sang Unibersidad sang Pilipinas Visayas liwat nga magapatigayon sang libre kag pampubliko nga forum nga gintig-ulohan “Maghinun-anon Kita: A Forum on Hiligaynon as the Language of Mass Media.” Ang nasambit nga forum partikular nga paga-estoryahan ang papel kag paggamit sang Hiligaynon nga pulong sa mass media sa syudad sang Iloilo. Matabo ini sa 20 Setyembre 2014, Sabado, ala-una tubtob ala singko sang hapon sa GCEB AVR, Graduate Building, UP Visayas, Iloilo Campus.

Bangod ang UP Language Program Office nagapati gid nga responsibilidad sang kada isa ang paggamit sang ensakto nga pulong, oportunidad man ini para estoryahan ang mga butang kaangot sang kon paano naton i-standardize kag padayunon ang maalam kag ensakto nga paggamit sang Hiligaynon nga pulong sa sulod kag gwa sang panimalay kag eskwelahan, amo man sa media parehas sang radyo, telebisyon, kag pamantalan.

Si Dr. Leoncio P. Deriada, Professor Emeritus sang UP Visayas kag si Dr. Alice Tan-Gonzales, Professor sang Division of Humanities, UP Visayas ang mga ispiker para sa Language as the Medium, and Use and Misuse of Hiligaynon in Communication. Ang pila sa mga prominente kag aktibo nga miyembro sang Hubon Manunulat nga amo ang grupo sa likod sang online publication nga Tambubo Hiligaynon amo ang magapasakop man para sa sini nga kahigayunan. Kaupod nila ang pila ka media practitioners sang Iloilo sa open forum.

Nagasalig kami nga pagabuylugan ini sang mga praktisyuner sa media kag sang mga manunudlo nga may sampat nga kaalam sa Hiligaynon nga pulong. Bukas man ini para sa mga interesado ilabi na gid sa mga estudyante nga interesado magsulat sa Hiligaynon nga pulong. Kon may pamangkot kag gusto sang dugang nga impormasyon indi magkahuya nga mag-email sa upvlp@yahoo.com ukon magtawag sa Language Program Office(c/o Regina or Dulce) sa numero 3365562.