Tatanggap hanggang 28 Nobyembre 2014 (Biyernes) ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ng mga tesis at disertasyong nakasulat sa Filipino para sa Gawad Julian Cruz Balmaseda.

P100,000.00, plake ng pagkilala, at pagkakataóng mailimbag ng KWF ang ipagkakaloob sa magwawaging tesis at disertasyon mula sa mga kursong kaugnay ang agham pangkalikasan, agham panlipunan, matematika, at iba pang kalapit na larang. Isusumite ang mga sumusunod: apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisado, CD ng lahok, curriculum vitae, at pormularyo ng rekomendasyon mula sa dalawang propesor. Ilalagay ito sa isang long brown envelope at ipapadala sa KWF Lupon sa Gawad, 2/F Gusaling Watson, 1610 Kalye JP Laurel, San Miguel Maynila.

Para sa mga karagdagang detalye, tumawag sa 736-25-19 at hanapin si G. Evie Duclay, o bumisita sa kwf.gov.ph.