Magdaraos ng Pambansang Seminar sa Pagtuturo ng Panitikang Gender Based sa 6-8 Mayo 2015, 8:00 nu-5:00 nh sa GSIS Theater, […]
Inyalat ni Daniel L. Nesperos ti Umuna a Gunggona iti Salip iti Daniw ti 1st Saniata Prize babaen ti daniwna […]
The Carlos Palanca Memorial Awards for Literature (CPMA) announces that it has revised the rules governing the 65th year contest. […]