Inyalat ni Daniel L. Nesperos ti Umuna a Gunggona iti Salip iti Daniw ti 1st Saniata Prize babaen ti daniwna a “Kasla iti Narpek a Rangaw Dagiti Maisko.” Premiado a mannaniw ken piksionista, agnaed ni DLN ken ti pamiliana iti Brgy 19, San Lorenzo, San Nicolas, Ilocos Norte a puonna. Umawat iti dua ribu a pisos (Php2,000) a premio a kuarta, sertipiko ti pammadayaw, ken tallo a libro nga Ilokano.

Inyalat met ni Prodie Gar. Padios, tubo iti Simpatuyo, Santa Teresita, Cagayan ngem agnaeden iti Canada, ti Maikadua a Gunggona babaen ti daniwna nga “Atang-iti-Sarukang: Musa-ti-Kadkadua.” Umawat ni PGP iti sangaribu ket dua gasut a pisos (Php1,200) a premio a kuarta, sertipiko ti pammadayaw, ken dua a libro nga Ilokano.

Ni met Jobert M. Pacnis, ti Ammubuan, Ballesteros, Cagayan ti nangyalat iti Maikatlo a Gunggona babaen ti daniwna a napauluan iti “Makikinkinnamatak.” Umawat ni JMP iti sangaribu a pisos (Php1,000) a premio a kuarta, sertipiko ti pammadayaw, ken maysa a libro nga Ilokano.

Nagpaay a hurado da Cles B. Rambaud (pangulo), Roy V. Aragon (kameng), ken Ariel S. Tabag (kameng) iti daytoy nga umuna nga edision ti Saniata Prize.

Mayawat dagiti premio iti rabii ti Abril 18, 2015 bayat ti Dap-ayan 2015, ti Maika-47 a Nailian a Kombension ti GUMIL Filipinas iti Sala B, Balay Expo Centro, Araneta Center, Cubao, Quezon City.

Manamnama a tinawen a pasalip ken esponsoran ti Saniata Publications, panggep ti Saniata Prize ti agbalin a maysa kadagiti paratignay dagiti mannaniw nga Ilokano nga agparnuay kadagiti baro a langa ti daniw nga Ilokano kabayatan met ti panagbigbigda kadagiti kannawidan a porma ti daniw nga Ilokano. (Ariel Sotelo Tabág)