Bukas na ang KWF Gawad Dangal ng Wikang Filipino para sa mga nominasyon. Bukas ang mga nominasyon para sa lahat ng indibidwal, samahan, tanggapan o institusyon, at mga ahensiyang pampamahalaan o pribado na may natatanging ambag o nagawa tungo sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng wikang Filipino.

GAWAD DANGAL NG WIKANG FILIPINO 2015
MGA TUNTUNIN

Bukás na ang nominasyon para sa lahat ng indibidwal, samahan, tanggapan o institusyon, at mga ahensiyang pampamahalaan o pribado na may natatanging ambag o nagawa tungo sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng wikang Filipino. 

Ang mga indibidwal na nabanggit ay dapat na nakapagpamalas ng mahusay na paggamit ng wikang Filipino sa kanilang mga tuklas at pananaliksik, mga programa at serbisyong naitaguyod, o anumang produksiyon at likha. Hanggang 3 Hulyo 2015, 5:00 nh lamang ang pagtanggap ng mga nominasyon. Hindi tatanggapin ang mga nominasyon na ipinadala sa pamamagitan ng email o fax. 

1. Marapat na dumaan sa rekomendasyon ang nominadong entidad. Maaaring isang samahan, tanggapan, institusyon, o indibidwal ang magpasok o magharap ng kanilang nominado. I-download ang pormularyo ng nominasyon sa KWF website, www.kwf.gov.ph. 

2. Kasama ang pormularyo ng nominasyon, ang nag-eendoso ay kinakailangang maglakip ng anumang credential o katibayan na magpapatotoo sa lawas ng paggawa ng iminumungkahing nominado kahit sa loob lamang ng nakalipas na tatlong (3) taon. 

3. Mananatiling kumpidensyal sa Lupon ng Gawad ang lahat ng nominasyon. Dadaan ang mga nasabing nominasyon sa proseso ng deliberasyon at ang mga desisyon ay pinal at hindi maipaghahabol. 

4. Ipadala sa koreo o nang personal ang nasagutang pormularyo sa nominasyon, credentials (o iba pang katibayan) sa: 
Lupon sa Gawad 
Komisyon sa Wikang Filipino 
Gusaling Watson, 1610 Daang JP Laurel, 
San Miguel, Maynila 

Makipag-ugnayan kay Roy Rene Cagalingan ng Sangay ng Edukasyon at Networking sa 736-2524, 736-2525 o 736-2519 para sa mga paglilinaw at iba pang impormasyon.