Inaayayahan ang lahat ng mag-aaral na interesado sa pag-aaral at pagsusulat sa larangan ng Filipino na nakatuon sa alternatibo at kontemporanyong media, panitikang eksperimental at multidisiplinaryong pananaliksik na lumahok sa isang makabuluhang talakayan, palitan at bahagian sa taunang palihan ng SANGAY PILANTIK ng Kapisanang Diwa at Panitik-PNU.

Ang taunang palihan ay may temang “Ang Kapangyarihan ng Panitik sa Panahon ng Ligalig at Pagtindig” na nilalayong pataasin ang kamalayan ng mga mag-aaral at kabataan sa mga kasalukuyang isyu sa lipunang Filipino at ang potensiyal ng iba’t ibang larangang nabanggit upang tumugon sa mga napapanahong hamong ito.

Pangungunahan ng mga tagapagsalitang propesor, media practitioner at manunulat ang mga paksang tatalakayin kabilang sina Bb. Ina Silverio (contributor, Philippines Graphic at Manila Today); Prop. Jonathan V. Geronimo (University of Santo Tomas); Dr. Rommel Rodriguez (University of the Philippines-Diliman) at Dr. David Michael San Juan (De La Salle University-Manila) bilang susing tagapagsalita.

Gaganapin ang palihan sa Agosto 8, 2015; Mula ika-8 n.u. hanggang ika-5 n.h. sa HRD Cafe, PNU-Manila

Ang halaga ng rehistrasyon para sa lektyur at sertipiko ay nagkakahalaga ng 50php para sa PNUANS at 80php para NON-PNUANS.

Para sa mga katanungan at pre-rehistrasyon, itext ang pangalan at pamantasan kay Bb. Ersela M. Carillo, Direktor ng Sangay Pilantik (0926-1657027/0999-3471938)