Ang UP Diliman Sentro ng Wikang Filipino, sa suporta ng Opisina ng Tsanselor at pakikipagtulungan ng Opisina ng Bise-Tsanselor para sa Gawaing Pangmag-aaral, UP Main Library, Kolehiyo ng Arte at Literatura, Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, DZUP, UP Advertising Core, at Tanghalang Bayan ng Kulturang Kalye ay magdaraos ng iba’t ibang aktibidad kaugnay ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2015 na may temang “Wikang Filipino: Danas at Paglikha sa Diwa ng Bansa.” Magsisimula ito sa ika-30 ng Hulyo hanggang ika-28 ng Agosto at katatampukan ng mga sumusunod na akademiko at kultural na aktibidad:

► Talasalitaan
Talakayan tungkol sa CHED Memo Blg. 20 s2013 at Programang K to 12 ng DepEd
Hulyo 30, 2015, 1:00-5:00n.h.
Pulungang Claro M. Recto, Bulwagang Rizal, 
Kolehiyo ng Arte at Literatura, UP Diliman

► Wikasabihanat Bugtungan sa Diliman
Pagpaskil ng mga kasabihang Filipino at mga bugtong sa palibot ng academic oval 
Mayroong timpalak para sa mga mag-aaral ng UP Diliman na kailangang sagutin ang bugtong sa pamamagitan facebook at text message.

► Aklatang Bayan
Pagligid ng Aklatang Bayan ng SWF sa piling institusyon at kolehiyo sa UP Diliman
para magbenta ng mga publikasyon ng SWF sa mababang halaga 
UP Main Library (Agosto 17-18) Kolehiyo ng Agam Panlipunan at Pilosopiya, 
Agosto 20) at CAL Faculty Center Gallery (Agosto 27).

► Palihan ng mga Komite sa Wika
Palihan at kumustahan ng mga kinatawan ng Komite sa Wika sa iba’t ibang
kolehiyo sa UP Diliman
Agosto 27,2015, 9:00-11:00n.u 
Pulungang Claro M. Recto, Bulwagang Rizal, CAL, UP Diliman.

► Talastagisan
Modernong balagtasan tampok ang mga pangkat ng Fliptoppers ng Tanghalang 
Bayan ng Kulturang Kalye (TABAKK) at mga pagtatanghal ng mga kultural na
grupong mag-aaral ng UP Diliman
Agosto 28, 2015 5:00n.h.- 8:00n.g.

Para sa iba pang detalye, maaaring makipag-ugnayan kay Faye Vera Cruz o Rondale Raquipiso sa tel. blg. 924 4747 o mag-email sa [email protected]