Wala na yatang pag-ibig ngayon na walang versus, o katunggali. Kung noon ay simple lang ang ka-tunggali: kapwa tao, halimbawa, o ang uri, ngayo’y mas malapot pa sa halaya ang pagkakalkal at mas dinamiko ang mga tunggalian. Hindi na basta milyang bundok o dagat ang kaaway ng interes, pagkat kahit lumapit sa mukha ang iniirog via Skype o chat, tila mas lalong lumalayo ang malalapit.  

Nabubuhay tayo sa panahong tinatawanan natin ang pagluluksa sa patay na racoon, pero ikinikibit-balikat ang paglaho ng mga tradisyon at pamayanan tulad ng lumad. Ikinatutuwa ang mga makabagong apps at gadgets, ikinahihinagpis ang kawalan ng wifi spots, at walang kapaguran sa pagrereklamo ng pagkadusta ng bayan, ngunit nananatiling tiwalag sa mga pakikibakang totoo. 

Ang Versus bilang koleksiyon ay nag-aanyayang lumikha tayo ng mga kuwentong nakikipagtunggali sa mga nakasanayang hangganan ng usual parameters gaya ng kasarian, sexualidad, henerasyon, etnisidad, lahi, at uri. Sapagkat mediated na rin ang relasyon ng bagong media, ang tao mismo ay interpellated ng media na iyon. Ibig sabihin, hinuhulma ng new media hindi lang ang mga kaparaanan ng komunikasyon, kundi maging ang pagdanas ng pag-ibig, libog, o mga kamukha’t kahawig ng mga ito. Ibig sabihin, hindi na madaling sabihin na walang katapatan o may katapatan ang ako, dahil ang ako, na nagiging kami, ay tumatawid sa highway ng usapang virtual. 

Kung gayon, isinususog ng kuleksiyong Versus na ito na ang panahon upang malathala ang mga makabagong kuwento ng pag-ibig. At mukhang may mga kuwentong swak sa ganitong tapyas — tulad ng “Pangungumusta sa Balaan Bukid,” ni Genevieve Asenjo, “Ex,” ni Chuckberry Pascual, “Namamahay,” ni Joseph Salazar na lumabas sa Transfiksiyon (Tolentino at Rodriguez, 2013). 

Maaring magpasa ng inyong hindi pa nalalathalang kontribusyon at dalawang pangungusap na bio kina Luna Sicat Cleto at Rolando B. Tolentino sa lcleto9@gmail.com at roland.tolentino@gmail.com.  Ang deadline ay June 30, 2016.