Inihahandog ng UP Diliman Discourse Studies Group at Tanggapan ng Kawaksing Dekano sa Usaping Akademiko ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya ang isang napapanahong panayam mula kay Dr. Raul Casantusan Navarro ukol sa Musika sa Kasaysayan ng Filipinas at kung paano ginamit ang musika sa pagbuo ng diskurso sa iba’t ibang panahon.

Gaganapin ang panayam sa Marso 29, 2017 (Miyerkules) mula 2:00–4:00 n.h. sa Palma Hall 207, UP Diliman. Inaanyayahan ang publiko na dumalo.

Si Ginoong Navarro ang may-akda ng Musika sa Kasaysayan ng Filipinas: Pana-panahong Diskurso na inilimbag ng University of the Philippines Press noong 2016. Nagwagi ang aklat noong Nobyembre 2016 bilang weekly winner sa #MyFaveBookMySelfie2016 na patimpalak ng National Bookstore at Philippine Star. Samantala, finalist naman ang kaniyang aklat na Musika at  Lipunan: Pagbuo ng Lipunang Filipino, 1972–1986 mula sa Ateneo de Manila University Press na inilimbag noong 2014 sa Social Sciences na kategorya ng 2015 National Book Awards ng National Book Development Board (NBDB) at Manila Critics Circle (MCC). Natanggap niya ang National Book Award, History Category, noong 2008 para sa kanyang aklat na Kolonyal na Patakaran at ang Nagbabagong Kamalayang Filipino: Musika sa Publikong Paaralan sa Filipinas, 1898–1935. Binigyan din ng pagkilala ng Unibersidad ng Pilipinas ang aklat sa Gawad sa Pinakamahusay na Publikasyon sa Filipino, Kategoryang Orihinal na Saliksik noon ding 2008.

Sa kasalukuyan, isa siyang ganap na propesor, kalihim ng UP Kolehiyo ng Musika, at tagapangulo ng gradwadong programa nito. Nakamit niya ang kaniyang Doktorado sa Pilipinolohiya mula sa UP Kolehiyo ng Arte at Literatura (2004). Nagtapos siya ng Masterado (1999) at Batsilyer sa Musika sa Choral Conducting (magna cum laude, 1996) mula naman sa UP Kolehiyo ng Musika. Mayroon din siyang Batsilyer sa Music Education (cum laude, 1990) at Bachelor of Music major in Piano (2017) mula sa Kolehiyo ng Santa Isabel, Maynila.