Sa taong ito, ipinagdiriwang ng Unibersidad ng Pilipinas, Diliman ang BUWAN NG WIKA 2017 na may temang WIKANG FILIPINO: DALUYAN NG PAMBANSANG PAGKAKAKILANLAN AT PAGKAKAISA.  Layunin nitong patuloy na itaguyod at palaganapin ang wikang Filipino bilang pagtalima sa 1987 Konstitusyon at Palisi sa Wika ng Unibersidad ng Pilipinas.  Para sa taong ito, hitik sa samu’t saring gawain ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa UP Diliman.  Kabilang dito ang pagsasagawa ng dalawang araw na seminar  na may pamagat na “Mga Susing Salita: Pambansang Seminar sa Pagbuo ng Diskurso sa Konseptong Filipino” sa Agosto 24-25, 2017 sa Awditoryum ng Kolehiyo ng Edukasyon, UP Diliman. Tampok dito ang mga kilala at batikang mga iskolar, manunulat at mananaliksik mula sa iba’t ibang akademikong disiplina na magbabahagi ng kanilang karanasan at kaalaman sa paggamit sa wikang Filipino sa pananaliksik at pagtuturo. Bukas ito sa lahat ng mga guro, mag-aaral at mananaliksik na nais palawakin ang kanilang kaalaman hinggil sa silbi at mahalagang ambag ng Filipino tungo sa pagbuo ng mga batayang kaalaman at pagpapataas ng pambansang kamalayan.
Isasagawa rin ang paglulunsad ng mga bagong publikasyon ng SWF-UPD.  Kabilang dito ang pinakabagong isyu ng Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, ang BUNGKALAN: Manwal sa Organikong Pagsasaka, ng Unyon ng mga Manggagawang Agrikultura (UMA), SUSMATANON:  Mga Kuwentong Pambata ni Eddie “Edong” Sarmiento, isang bilanggong politikal, Pag-oorganisa ng Pamayanan Tungo sa Kaunlaran na Mula sa Tao Para sa Tao ni Dr. Angelito G. Manalili, at ang Bungkalan sa Diliman: Manwal sa Solid Waste Management ni Prop. Armand Basug.  Kikilalanin din ang mga guro at mananaliksik na binigyang-gawad sa Gawad Teksbuk at Gawad Saliksik-Wika ng SWF-UPD. Sa huling araw ng seminar,  magkakaroon ng pagkakataon ang lahat ng mga delegado na mapanood ang dulang Putri Anak:  Isang Bagong Komedya na gaganapin sa University Theater sa ganap na 3:00 ng hapon.  Mapapanood dito ang pinagsama-samang mga talento sa musika, sayaw, at artista sa teatro ng Unibersidad ng Pilipinas.
Samantala, bilang pagkilala sa ambag ni Rogelio Sicat sa pagsulong ng wikang Filipino sa larangan ng malikhaing pagsulat, pananaliksik at panunuring pampanitikan, isa muli sa mga tampok na aktibidad ng SWF ang “Gawad Rogelio Sicat 2017: Timpalak sa Pagsulat ng Sanaysay, Tula, at Maikling Kuwento” sa pakikipagtulungan ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Bukas ang patimpalak sa lahat ng estudyanteng di-gradwado at gradwadong masteral ng buong UP System. Kasama rin sa aktibidad ang taunang Hakbang Kamalayan.  Paglalagay ito ng mga  tarpaulin sa paligid ng  Acamedic Oval na naglalaman ng mga natatanging ambag ng wikang Filipino sa pagbuo ng ating pambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa.
Naging posible ang lahat ng gawaing ito sa pakikipagtulungan ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas ng  Kolehiyo ng Arte at Literatura,  Departamento ng Linggwistiks ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, UP Erya ng Araling Wika ng Kolehiyo ng Edukasyon, Kolehiyo ng Musika, Center for International Studies at DZUP. Ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2017 ay suportado at itinataguyod ng Opisina ng Tsanselor ng UP Diliman.
Para sa iba pang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Gng. Gemma Dalmacion. Tumawag lamang sa Tel. Blg. 9244747 o  981-8500 lokal 4583, o mag-email sa [email protected]. Maaari ring bisitahin ang aming facebook page sa https://www.facebook.com/UPsentrowikangfilipino  at website sa swf.upd.edu.ph para sa iba pang anunsyo at aktibidad ng UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman.