Bilang bahagi sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2017 sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, malugod na iniimbitahan ang mga guro, mag-aaral, manunulat at mananaliksik na dumalo at makiisa sa MGA SUSING SALITA: Pambansang Seminar sa Pagbuo ng Diskurso sa Konseptong Filipino. Isasagawa ang pambansang seminar sa Agosto 24-25, 2017 sa awditoryum ng Kolehiyo ng Edukasyon sa UP Diliman. Alinsunod ang proyektong ito bilang pagtalima sa 1987 Konstitusyon at Palisi sa Wika ng Unibersidad ng Pilipinas sa pagpapaunlad at pagpapalaganap  ng wikang Filipino bilang wikang pambansa.
Sa pangunguna ito ng Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman at pakikipagtulungan ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas ng  Kolehiyo ng Arte at Literatura, UP Departamento ng Linggwistiks ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, at UP Dibisyon ng Araling Wika ng Kolehiyo ng Edukasyon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon para sa isang pambansang seminar na magtatampok sa pagbuo ng diskurso na hango sa konseptong Filipino.  Gamit ang isang susing salita sa anumang wika sa  Pilipinas, layunin ng seminar na paunlarin  ang  inisyal na mga ideya at konseptong nakapaloob sa piniling salita.
Magiging daan din ang seminar upang matukoy ang ambag ng piniling susing salita sa pananaliksik at kritikal na panunuri tungo sa produksyon ng mga kaalaman. Tampok na tagapagsalita ang mga kilala at nangungunang mga guro, iskolar at mananaliksik mula sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman na patuloy sa paggamit sa wikang Filipino upang paunlarin ang disiplinang kanilang kinabibilangan. Pagkakataon din ito upang makapagbahagi ang mga tagapasalita kung sa paanong paraan nila ginagamit ang wikang Filipino sa larangan ng pagtuturo at pananaliksik.
Ang pambansang seminar na ito’y inendorso ng Commission on Higher Education (CHED). Para sa rehistrasyon at iba pang mga mahahalagang detalye ng seminar, bisitahin ang online link sa https://goo.gl/BnrIli