SALIN-SURI:
MGA SALIN AT ARALING-SALIN SA FILIPINO

Michael M. Coroza, PhD
Patnugot
Claudette M. Ulit
Katuwang na Patnugot
Maglalaan ang Katipunan, dyornal ng Kagawaran ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila ng isang isyu sa larang ng pagsasalin at mga pag-aaral sa pagsasalin. Iniimbitahan ang lahat na magpasa ng kanilang mga pag-aaral tungkol sa pagsasalin sa Filipinas, araling pagsasalin sa Filipino, at ng mga pagsasaling pampanitikan nang may kalakip na kritikal na introduksiyon. Higit na pagtutuonan ng pansin ng nasabing isyu ang mga pagsasalin mula katutubong wika sa Filipinas tungo sa Filipino, at mula Filipino tungo sa mga katutubong wika sa Filipinas.
Tatanggap din ang dyornal ng mga akdang pampanitikan na dumaan sa proseso ng pagsasalin. Ililimbag ang mga akdang pampanitikan sa isang hiwalay na pampanitikang isyu na ilalabas sa pagsasara ng pampaaralang taon 2018-2019.
Dumadaan sa pagkilatis ng mga kapwa dalubhasa ang mga ipapasang papel sa dyornal.Matatagpuan ang mga alituntunin sa pagpasa ng papel dito. Ipasa ang papel nang sumusunod sa gabay sa estilo ng MLA, sa paggamit ng nakapanaklong na sanggunian at talasanggunian.
Bukas ang pagtanggap ng papel hanggang sa ika-15 ng Disyembre 2018. Sisikaping ilabas ang isyu sa Mayo 2018.
Maaaring ipadala ang mga ipapasang papel sa [email protected] bilang Word file.
SURING LIKAS:
MGA ECOKRITIKA SA KONTEMPORANEONG KARANASANG FILIPINO

Alvin B. Yapan, PhD
Patnugot
Christian Jil R. Benitez
Katuwang na patnugot
Maglalaan ang Katipunan, dyornal ng Kagawaran ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila ng isang isyu sa larang ng ecokritika nang may lapat sa karanasang Filipino. Iniimbitahan ang lahat na magpasa ng kanilang mga pag-aaral tungkol sa kalikasan, flora at fauna, mga pag-aaral sa hangganan ng hayop, bagay at tao, mga pagdalumat sa ugnayan ng bahagi at kabuuan (organicism) at pagiging buhay/buháy (vitality), mga pag-aaral sa tropo ng tropiko, sakuna at alaala, panahon at kalamidad, kosmolohiya, katutubo at kalikasan, ecolohiya sa panitikan, mga rhizome, assemblage at network, kalikasan at kulturang popular, ecofeminismo, mga pagsasaproblema sa mga kategoryang ecokritiko, at iba pang mga kaugnay na larang.
Isang dyornal sa dalawang wika ang ilalaang isyu ng dyornal sa ecokritika. Tatanggap ng mga papel sa wikang Filipino at Ingles. Isasalin ang mga ipapasang papel nang mabasa sa kapwa Ingles at Filipino. Dumadaan sa pagkilatis ng mga kapwa dalubhasa ang mga ipapasang papel sa dyornal.
Tatanggap din ang dyornal ng mga akdang pampanitikan na tumatalakay sa mga paksang kaugnay at kabilang sa larang ng ecokritika. Ililimbag ang mga akdang pampanitikan sa isang hiwalay na pampanitikang isyu na ilalabas sa pagsasara ng pampaaralang taon 2018-2019.
Matatagpuan ang mga alituntunin sa pagpasa ng papel dito. Ipasa ang papel nang sumusunod sa gabay sa estilo ng MLA, sa paggamit ng nakapanaklong na sanggunian at talasanggunian.
Bukas ang pagtanggap ng papel hanggang sa ika-30 ng Setyembre 2018. Sisikaping ilabas ang isyu sa Disyembre 2018.
Maaaring ipadala ang mga ipapasang papel sa [email protected] bilang Word file.
Para sa iba pang detalye, pumunta rito https://journals.ateneo.edu/ojs/index.php/katipunan/announcement/view/73