Ang Agaw Agimat: Parnaso ng Isang Bilanggong Politikal ang ikalawang koleksyon ng mga tula ni Rene Boy Abiva o RBA na isang dating detenidong politikal. Binubuo ang ikalawa niyang koleksyon ng limampung (50) na tula na nahahati naman sa apat (4) na tsapter na kanyang naisulat mula 2015-2017. Siyempre, ang sentral na paksa ng mga tula ay ang pang-araw-araw na buhay ng mga preso sa loob ng piitan na kanya namang naitala sa anyong patula.
Agaw Agimat ang pamagat ng libro na direktang tumutumbok sa pakikibaka ng anakpawis upang maagaw ang agimat sa kamay ng mga diyus-diyosan na sasalaminin ng unang tsapter [ Dagitab o spark] sa Ingles na rektang may kaugnayan sa ikalawang tsapter [ Uri o class] na bibigyan ng mas mapangahas na paglalarawan sa pamamagitan ng mga imaheng makikita sa ikatlong tsapter [Piglas]. At panghuli, ang ikaapat na tsapter [Paghahandog] na siyang bulaklak o kandilang ititirik sa libingan ng mga bayani at martir ng pakikibaka.
Sa kabilang banda’y ang Agaw Agimat ay isang pagtalunton sa ating nakaraan, sa ating kasaysayang mayaman sa himagsikang sinasangkapan ng mga an-anib , anting-anting o agimat upang hindi tablan ng bala o punyal ang katawan. Ang malaking kaibhan, ang agimat na tinutumbok ng akda’y ang kamalayan na kailangang magising upang sa gayo’y maganap ang isang dakila at malawakang pagputok ng mga dagitab.
Ang akda’y isang pagdakila rin sa mga detenido at bilanggong politikal lalo pa’t bukas ay gugunitain ng buong kapuluan ang independensiya [huwad na indpendensiya] at matamang maikintal ang pangangailangang agawin ang agimat bilang tanda ng kolektibong pagsisikap na kamtin ang tunay na independensiya ng ating bayan.
Panghuli, ang ilulunsad nating akda’y isang patunay na hindi pa naglalaho ang tradisyong pinasimulan ng mga dakilang propagandista at sa kabusilakan ng social realism/ protestang literatura/ literatura. Sabihin na rin nating tugon ang aklat na ito sa patuloy na pambabalahura ng Estado sa wika at panitikan ng ating bayan gayong nagiging buhay ang laman at buto ng panitikan dahil sa mayroong wikang siyang nagsisilbing kaluluwa at vice versa.
Ilulunsad ang aklat sa 11 Hunyo 2019, 5:30 ng hapon sa Conspiracy Garden Cafe (#59 Visayas Avenue, Quezon City)