Kasalukuyang ibinubukas ng Kataga Samahan ng mga Manunulat sa Pilipinas ang aplikasyon para sa bagong kasapi ng isa sa mga sangay nito — Kataga-Manila.
Layunin ng Kataga-Manila na linangin at paghusayin ang magiging aplikante nito tungo sa makabuluhan at masining na pagsusulat. Sapagkat naniniwala at naninindigan ang KATAGA na ang tungkulin ng manunulat ay lumikha ng mga akda mula sa katotohanan at karanasan ng lipunan bilang kanilang ambag tungo sa pagbabago sa lipunang ito.
Ang mga sumusunod ang panuntunan sa paglahok:

  1. Maaaring makilahok ang mga manunulat na nakatira at/o nagtatrabaho sa lunsod ng Manila
  2. Ang mga isusumiteng akda ay kinakailangang nakasulat sa wikang Filipino, orihinal at hindi pa naililimbag
  3. Alinman sa mga sumusunod ang maaaring isumite: (3) tatlong tula, (3) tatlong dagli (na hindi lalagpas sa dalawang pahina), (2) dalawang sanaysay (10-15 pahina ang bawat isa), (2) maikling kuwento/ kwentong pambata (10-15 pahina ang bawat isa), (1) dulang may isang yugto (20-25 pahina), o Literary Criticism paper (15-25 pahina.) Double-spaced, Arial 12.  Maglakip ng Curriculum Vitae, Bionote at Poetika na may (3) tatlo hanggang (5) limang pahina
  4. Lahat ng dokumento ay maaaring isumite sa word o pdf format. Ipadala ang lahok sa [email protected] Mangyari lamang na ilagay sa subject line at filename format: Genre, Titulo ng Koleksyon, Last Name. Halimbawa: Sanaysay, Ang Kasaysayan ng Anay, Dela Cruz. 

 
May hanggang Agosto 5, ika-11:59 ng gabi ang pagpapadala ng lahok.