Bukas na ang aplikasyon para sa mga bagong kasapi ng Samahang Lazaro Francisco. Ito ay bukas sa mga makata at manunulat na Novo Ecijano.
Sa mga lalahok, ang tema ay “tapayan”. Maaaring magsumite ng alinman sa mga sumusunod.
• Limang tula
• Limang dagli o flash fiction
• Dalawang sanaysay
• Dalawang maikling kuwento
• Dalawang dulang may isang yugto
Maaaring magpasa ng mga akda sa wikang Filipino o Ingles. Ang mga lahok sa tula at dagli ay hindi lalagpas sa isang pahina bawat isa. Ang mga lahok naman sa sanaysay at maikling kuwento ay hindi dapat bababa sa 1000 kataga.
Mangyaring ipasa ang .doc file ng mga lahok sa [email protected], single-spaced, Georgia 10. Ilagay sa subject line at filename format ang kategorya, working title ng koleksiyon, at apelyido ng aplikante (halimbawa: Tula_Saro_Reyes). Maaaring magpasa hanggang Setyembre 30, 2019.
Ang mga mapipili na aplikante ay matatanggap bilang mga kalahok sa Ikalawang Palihang Lazaro Francisco na isasagawa sa Oktubre.