Theme: Pandemic Literature from the Philippines and Japan: Narratives of Hope, Resilience and Essential Insights in Overcoming Covid-19 Crisis The […]
ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong (ALPAS) Ang Alingasaw ang unang antolohiya ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong […]