Sa mga pantaong kaugalian sa ating daigdig, ang oyayi ay isang espasyo sa pagitan ng paggising at pagtulog, kamalayan at panaginip, sa pagitan ng mundong may buhay at ng kasukalan sa ilalim ng lupa. Dahil dito, ang oyayi ay isang lagusan ng taong tumatawid sa mga landasing ito. Oyayi ang humeheleng tinig na sinasahod ng iyong tenga sa twing ika’y lumalapit sa kawalan. Oyayi rin ang pagkilos ng kamay sa iyong likod na pumapawi ng iyong kapaguran sa twing ika’y lumulutang sa kadilimang hindi ikaw at kung sinuman ang nakaaalam. Ang oyayi ang naglalangkap nitong magkaibang pagdanas: kaginhawahan at kamatayan.   

Sa ating pagdanas ng pandemya, dahil ang pinsala at tiyak na kamatayan ang nagiging pang-araw-araw na kakabit ng pandaigdigang kamalayan, ang mga danas na kalangkap ng oyayi ay dama ng may tindi.

Ang Transpacific Literary Project (TLP) ay nananawagan para sa mga akda at salin na umiinog sa konseptong ito ng oyayi. Tatanggapin ang mga akdang iniba ang anyo ng isang nakaugaliang porma ng oyayi, lumikha ng makabagong oyayi, o sumuri ng oyaying buhay sa kasulukuyan. Ang TLP rin ay may puwang sa mga akdang nagbibigay katauhan sa espasyo ng oyayi na nagdudulot ng ginhawa sa pinaka-nakakakilabot na paraan, na umaawit na may pagsuyo sa pinto ng kamatayan, na may pag-alo kasama rin ang pagbagabag nito.

Pumunta sa https://aaww.submittable.com/submit/176173/lullabies upang magsumite ng inyong gawa kalakip din ang sulat na may maikling salaysay ng inyong larawang-buhay at kung bakit ang inyong gawa ay may kaugnayan sa tema. Inaanyayahan rin ang ating mga manlilikha, manunulat man o tagasalin, na maglakip ng rekord ng pagbasa ng inyong akda. 

Hangang ika-uno ng Disyembre taong dalawang-libo’t dalampu tatanggapin ang pagsusumite ng akda. Maraming salamat sa inyong pagbasa at mabuhay ang Pilipino!

Ang Transpacific Literary Project (TLP) ay isang sangay ng Asian American Writers’ Workshop na nangangalapa ng mga akda at salin mula sa Silangan at Hilagang Silangan ng Asya. Ang mga akda at saling ito ay nakalathala sa The Margins, ang online magasin ng AAWW. Binuo sa tawag ng iba’t ibang tema ng paglikha na tinatawag na notebooks (mga kwaderno), ang TLP ay gumuguhit ng mga makabuluhang ugnayan sa pagitan ng mga umuusbong at mga narinig ng mga boses sa kalawakan ng mga rehiyong nabanggit nang sa gayon ay makapagdulot ng alternatibong pagbasa, pagsuri, at pakikitungo sa wika at panitika, sa pagpigil at bahagdan, sa pagpupunyagi’t paglaban sa mga naghaharing sistema ng ating pagdanas at kaalaman.

Ang lahat ng mga nag-ambag sa proyekto, mga manunulat at tagasalin, ay tatanggap ng bayad. Ang mga akda ay maaring naisulat sa kahit anong wikang buhay sa Silangan at Hilagang Silangan ng Asya.

Para sa karagdagang impormasyon o kung may aberya sa pagsusumite, maari lamang na makipagugnayan kay Kaitlin Rees ([email protected]) at B.B.P. Hosmillo ([email protected]). Huwag kalimutang banggitin ang inyong PANGALAN at EMAIL ADDRESS sa inyong mensahe.