Mga minimum na kahingian:

  1. Tapos ng programang masteral
  2. Lifetime member ng o nakapag-annual membership sa PSLLF
  3. Preferably, may karanasan sa pangangasiwa ng journal o kaya’y kaugnay na karanasan gaya ng gawain sa publishing house atbp.

Mga Gawain ng Tagapamahalang Editor:

  1. Korespondensya sa mga rebyuwer
  2. Korespondensya sa mga nagsumite ng saliksik/akda
  3. Monitoring sa progreso ng rebisyon ng saliksik/akda (para sa bawat editor, humigit-kumulang 15 saliksik at/o akda kada isyu ng journal)
  4. Pagtulong sa copy-editing

Mga kailangang isumite sa aplikasyon (ipadala sa [email protected]):

  1. Curriculum Vitae
  2. E-copy ng transcript of records (mula kolehiyo hanggang sa huling natapos na digri)
  3. E-copy ng 2 nalathalang saliksik

Paunawa: Hinihikayat ang mga kwalipikadong aplikante na AGAD magsumite ng aplikasyonAgad na dedesisyunan ang bawat aplikasyong matanggap, isang linggo pagkatapos ng pagsusumite nito. Ang pagtanggap ng aplikasyon ay magpapatuloy hanggang sa may mapiling aplikante.  Walang honorarium o anumang bayarin na matatanggap ang mapipiling aplikante dahil ang posisyong ito’y gawaing boluntir, gaya ng sa iba pang editor at konsultant ng Kawíng.  

Hinihikayat ang bawat aplikante na sipatin din ang webpage ng journal.

Paunawa: ang orihinal ng post na ito ay masisipat sa www.psllf.org