Panawagan sa kontribusyon ng mga katha (kwento, personal na sanaysay, serye ng dagli, journal entries, at iba pa) sa Filipino, Ingles, at salin sa Ingles o Filipino kung nasa ibang wika

KoroNasyon: Pagkatha sa Pandemya
Mga editor: Rolando Tolentino at Rommel B. Rodriguez

Panahon na para sa napapanahong paglalagom ng ating naranasan sa pandemikong lockdown. Paano tayo bumaybay at nakaagapay sa bagong karanasan ng peligrong hindi nakikita maliban sa mga nagkakasakit, namamatay at lalong pagkasira ng mga sistema? Ano ang ating mga ginawa, binasa, sinulat, narinig, sapantaha sa kaganapang kay haba ng oras at kay bilis ng panahon? Ano ang hinanaing, sama ng loob, natibag na mga plano? Ano ang nagawa, ano ang naganap? Paano tayo tumutol? Bilang manunulat, paano natin masisilo ang esensya at ubod ng naging buhay natin at ng bayan sa pandemiko? Sa pamamagitan ng pagkatha ng kasalukuyan, maaring magbukas ng mga posibilidad sa pagkatha ng bukas nito.

Virus, bacteria, sakit, bakuna. Ilang lamang ito sa mga katagang araw-araw nating nababasa at naririnig simula nang sakupin ng pandemya ang buong mundo, kasama ang Pilipinas sa ilalim ng isang administrasyon na hitik sa mga anomalya ng kapangyarihang dala ng kultura ng impunidad. Bilang isang bansa na may mahinang ekonomiya at urong na sistemang pangkalusugan, isa sa mga nangunang bansa ang Piliinas na nagsagawa ng pinakamatagal at striktong lockdown na nakaranas ng libong kamatayan at matinding pahirap sa kanyang mamamayan.

Bilang mga manunulat, kasabay tayo ng sambayanan sa matinding paghihirap, imobilidad, pagtitiwala sa internet, pag-aaral, paghahanapbuhay, isyung pangkalusugan lalo na mental, at kanya-kanyang paghahanap ng rekurso at ginhawa. Paano ninyo kinatha o kakathain ang nagpapatuloy na pagdanas sa pandemyang lockdown na nasa ikatlong yugto (orihinal, delta, omicron) sa walang katiyakan pagtuldok sa serialidad nito? Ano ang mga naging kwento ninyo, ng mga kakilala at natunghayan ninyo, ng mga kaibigan at kamag-anak, ng mga nabasa at narinig natin ukol sa mga kalabisan ng mga may ekonomiko at politikal na kapangyarihan?

Sa gitna ng pandemya at pandaigdigang traumang naranasan nating lahat, mahalagang makita natin kung ano ang kaugnayan ng pandemya sa patuloy na paglikha ng akda ng mga manunulat ng ating bayan. Hindi lamang ito malikhaing pagtala ng ating mga danas kundi sa halip, mistulan itong paraan ng artikulasyon ng ating global at lokal na karanasan bilang mga indibidwal at mamamayan ng daigdig.Hindi lamang pagtipon ng mga personal na pag-apuhap o ng komunidad ang pagkatha sa pademya. Sa halip, ito’y paraan ng pagsuri na rin sa naging tugon ng estado at mga ahensiya ng pamahalaan, ang pagkakaisa ng mga komunidad, ang pagtalakay sa lumalalang krisis pang-ekonomiya, pampulitika at pangkalusugan.

Sa panahon ng pandemya natin malinaw na nakikita ang matingkad na hatian ng mga uri, ang pribilehiyado at masang lalong naapi sa panahon ngayon.Binago ng pandemya hindi lamang ang ating mga sarili bilang manunulat, kundi ang mismong sining ng pag-akda. Dumami ang mga paksang sumusuong sa iba’t ibang usaping medikal, naging musa ang salot, at lagi’t lagi tayong nangangarap tungo sa mas maaliwalas ng bukas . Anu’t anuman ang mangyari sa hinaharap, nananatiling hamon sa mga manunulat kung paano siya lilikha ng isang akdang magsusuma sa isang natatanging pangyayaring sabay-sabay nating nasasaksihan hanggang sa kasalukuyan.

Sa lahat ng ito, may kakayanan ang panitikan na itala ang esensiya ng ating buhay at pagkatao upang makapaghango ng kaalaman kundi man ng aral sa pambihirang pagkakataon na ito. Sa pamamagitan ng pagkatha, binibigyan natin ng katuturan ang pandemya lampas sa mga sakit, takot at pangamba, at sa pamamagitan ng pagpapakatatag, pakikipagtunggali, pagmumundo ng ating mga danas at ng kontraryong pagmumundo sa sinasambit ng may kapangyarihan, pagiging produktibo, may ingay, malikhain at kritikal.

Halinang kolektibo nating akdain ang literatura ng pandemya na sa punto de bista ng mga manunulat na akdain at munduhin ang mga naging at magiging posibilidad at imposibilidad sa pandemiko at kung paano natin ito dapat mapagtagumpayan.

Inaanyayahan namin ang mga manunulat na mag-ambag ng kanilang mga katha sa anyo ng kuwento, personal na sanaysay, serye ng dagli, journal entries at iba pa. Maaaring sa wikang Filipino o Ingles, at salin sa Filipino o Ingles kung ito ay nakasulat sa ibang wika. Minimum ay 10 pahina, maksimum na 20 pahina, doble espasyo, 12 font.

Lakipan ng 3-5 tala sa sarili na pangungusap ang ipadadalang manuskrito at contact details (telepono, Messenger, email).

Ipadala ang manuskrito sa [email protected]

Para sa tanong o anupamang paglilinaw, mag-email lamang.
Ang deadline sa pagsumite ay sa Hulyo 31, 2022.