by Leo Baltar

Oratio Imperata

Walang habag naming ama, maagnas ka nawa.
Sa ngalan ng koronang dahas na ipinutong mo sa amin.
Nagsusumamo kami sa iyong natutulog na kaluluwa.

Sa ngalan ng mga pigil naming pandama.
Iadiya mo kami sa makasalanan mong mga kamay.
Sa ngalan ng mga kinitil mong buhay nang makipagkamay

Sa demonyong sa katawan mo mismo nagkatawang-tao.
Pukawin ang iyong hibáng na bungo.
Sa ngalan ng nalalabi pa naming katinuan.

Pagkalooban mo kami nang walang hanggang kapayapaan.
Sa ngalan ng biyaya mong pagdurusa sa aming lahat.
Lumago nawa sa kabanalan ang iyong pagkatao

At magbalik-loob sa landas ng pagiging abo.
Idinudulog namin ito sa pamamagitan ng mga disipulo
At naghaharing kasama mo at ng lumisan mong espiritu.

Walang habag naming ama, maagnas ka nawa.
Ipanalangin mo ang iyong sarili, ngayon
At magpasawalang hanggan. Amen.

Ayuda

Habang sumisikip ang di mapirming
mundo’t lumiliit ang hanggahan
ng siyudad, may nadaragdag
na pangalan sa kanilang
gawa-gawang listahan.
Minumukhaan ng unipormado
nilang balat-kayo maging
bakas-anino ng bagong katawang
babansagan nilang kaaway.
Mabubuti tayong mamamayan,
sila’y ahente ng estado,
hahanapan tayo ng masama.
Kinikilala ang ating mukha,
hindi ang panawagan.
Reclusion ang sentensiya
sa magbabalak na pumuna.
Bala ang tanging ayuda
sa kumakalam na sikmura.

Alitaptap

“Ferdinand Marcos Jr., the son and namesake of the former Philippines dictator, appeared sure to win the country’s presidential election on Monday, with a commanding vote margin that heralded a remarkable revival for a family once forced into exile, but that also raised profound questions about the future of Southeast Asia’s oldest democracy.”
—The New York Times, 9 May 2022

Ngayong muling nilalamon ng bakunawa
ang buwan, aakalain nilang walang makaaalpas

na liwanag sa lawak ng parang. Ipagkakamaling
maililigaw tayo ng talukap ng dilim

na tinatanuran ng bala at baril.
Ngunit nalimot nilang matagal na tayong

nasanay na humuli ng mga alitaptap
sa sukal ng gubat. Natutong magsilid

ng liwanag sa dibdib, maging sa
nakakuyom nating mga palad.

At katulad ng kislap ng laksa-laksang kulisap,
ito’y papailanlang mula sa ubod ng kakahuyan,

lalagos sa sanlibutan. Masisilaw
maging ang halimaw. Pagkat

hindi pa nila tunay na nababatid
kung paano maningil ang tulad nating

isinilang sa daigdig ng ligalig, hinubog
sa himig ng walang hanggang gabi.