Magkatuwang na pangangalagaan ng Komisyon sa Wikang Filipino at National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) ang mga wika at kultura sa Pilipinas.  Ito ay bahagi ng ginawang paglagda sa Memorandum ng Unawaan ng KWF at NCIP na ginawa sa Bulwagang Romualdez, Gusaling Watson, Malacañang Complex.

Matagumpay ang ginawang lagdáan na dinaluhan ng mga kawani at opisyales ng dalawang ahensiya kabílang sina Kgg. Benjamin M. Mendillo Jr., Fultaym Komisyoner sa Pangasiwaan at Pananalapi, KWF; Kgg. Jennifer Pia Sibug-las, Komisyoner, NCIP; Kgg. Allen A. Capuyan, Tagapangulo, NCIP; Rogelio Francisco M. Bantayan Jr., Executive Director, NCIP; at Kgg. Arthur P. Casanova, Tagapangulo, KWF.

Naniniwala si Komisyoner Mendillo Jr. na ang memorandum kasáma ang NCIP ay nagpapakita ng mga oportunidad sa paglalapat ng Komisyon sa Wikang Filipino ng mga output indicator bílang lingkod-bayan sa pinakaproduktibong pamamaraan upang makapaghatid serbisyo sa publiko gámit ang wika at ang mandato ng KWF na mapangalagaan ang mga wikang katutubo sa tulong ng ahensiya upang ma-streamline ang mga proseso sa mga gawaing pangwika na kapuwa itataguyod ng KWF at NCIP.

“Ang inyong mandato at mandato namin sa pamamagitan ng MOU na ito ang titiyak sa hinaharap na mapalalakas natin ang wikang Filipino at mga wika ng Pilipinas dahil táyo ngayon ay nabigkis ng isang layuning pangwikang magbibigay sigla sa pananaliksik-wika gámit ang teknolohiya na isang inobasyon upang maging episyente at accessible ang impormasyon sa publiko,” sabi pa ni Komisyoner Mendillo Jr.

Sa talumpati naman ni Kom. Jennifer Pia Sibug-las, ng NCIP, sinabi niyang “nakalulungkot na isipin na sa kabila ng mabilis na pag-unlad ng paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino ay ito rin ang dahilan sa unti-unting pagkalimot  sa ating mga katutubong gawi at wika.”

“Patuloy natin na naipapása at naisalin natin gáling sa mga nakakatanda sa mga kabataan ngayon. Sapagkat ang kultura ay isang habì na nag-uugnay  sa atin at ang ating mga ninuno sa nakaraan at sa kasalukuyang henerasyon,” wika pa ni Komisyoner Sibug-las.

Binanggit naman ni Komisyoner Capuyan ng NCIP na hindi maitatatwa na ilan sa ating mga katutubong wika ang naglaho na, unti-unting naglalaho, at nanganganib na tuluyang maglaho. Kung ito ay hindi mapangangalagaan at mapananatiling buháy, hindi lang ang tulay ng ating pakikipagtalastasan ang tuluyang mawawala kundi apektado  pati ang ating kultura at tradisyon gayundin ang ating pagkakakilanlan.

 “Kaisa kami sa misyon ng pagpapanatili, pagpapayabong, at pagpoprotekta sa ating Wikang Pambansa at mga katutubong wika. Ito ay sa kadahilanang simula’t sapul, ang ating mga ninuno ang siyang nagpása sa mga salinlahi na ang wika ay saligan, pananda, at tagapagdala ng ating mga katutubong kultura at pangkabuoang kalinangan,” sinabi pa ni Komisyoner Capuyan. 

Naniniwala naman si Komisyoner Casanova na mahalaga ang pananaliksik sa usapin ng pangangalaga, pagpapayaman, at pagpapayabong sa mga wika ng buong bansa. Isinusulong niya sa kaniyang pamunuan ang mga proyektong may kaugnay sa pananaliksik hinggil sa iba’t ibang wika.

Ibinahagi pa ng tagapangulo ng KWF na dahil sa kasunduan ng KWF at NCIP ay mapaiigting ang mga pananaliksik na nagbibigay gálang sa mga karapatan ng mga katutubo dahil sa mga nagdaang mga taon ay may mga pananaliksik na hindi tama, maging ang paglalarawan ng pamumuhay ng mga katutubong pamayanan.

Ang naganap na paglagda ng Memorandum ng Pagkakaunawaan ay isa sa mga hakbang upang sagipin ang mga endangered languages sa bansa sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap ng KWF at NCIP na nakasalig sa kani-kanilang mga mandato na nakasaad sa batas.