Ang Tagasálin Bílang Tuláy ng Karanasan at Kaisipan

Noong Pebrero 8-10, 2018, mapalad akóng nakalahok sa únang Saling Panitik: Palihang Bienvenido Lumbera ng UP Institute of Creative Writing (LIKHAAN) sa University Hotel, UP Diliman, Quezon City. Bílang isáng bágong manunulat sa Filipino at nagsisimulang guro ng malikháing pagsúlat at panitikan, mahalagang matutuhan ko ang pagsasálin sa personál at propesyonal na antas. Bagaman kakauntî […]


A Big Boost for Translation

by Jose Dalisay Jr. THIS YEAR marks the 40th anniversary of the University of the Philippines Institute of Creative Writing, which was established by the UP Board of Regents in 1978 as the Creative Writing Center. I had just returned to UP as an English major after dropping out for ten years when I was taken […]