ni Alden Peter S. Manrique   Ang mag-intervene sa bata ang guro sa pagtuturo ng wastong panitikan, ito ang layunin […]